Начало | Текущи обучения
Обучения по правилата за здравословни и безопасни условия на труд

Уважаеми потребители на сайта ни, може да заявите и участие в обучение на удобна за Вас дата. Ние ще се свържем с Вас за съгласуване на датата и мястото на обучението. «Запитване/Заявка за обучение».

Можете да заявите и участие в << ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ >> по предложените по-долу курсове, с продължителност 5 работни дни.

Периодични обучения по безопасност и здраве при работа, съгласно чл.6 ал.1 т.1-4 от НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г., през 2024 год., в съответствие с изискванията на чл.7 ал.5 т.1-3 и на основание чл.8 ал.1 т.2 от наредбата:

февруари март април май юни юли септември октомври ноември
8 9 12 10 14 12 9 4 8
15 22 19 20 21 26 16 25 22

Обучения за придобиване или продължаване срока на валидност на квалификационни групи по безопасност при работа:

> по "ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V" обучения през 2024 година ще се проведат на следните дати:
март май юли септември ноември
14, 15 16, 17
18, 19
19, 20
14, 15
> по "ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи" обучения през 2024 година ще се проведат на следните дати:
март
април
юли
18, 19 22, 23
4, 5
> по "ПРАВИЛНИК за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения" обучения през 2024 година ще се проведат на следните дати:
март
април
юли
25, 26 18, 19 8, 9
Първоначално обучение на представителите в комитетите и групите по условия на труд, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 3.11.1998г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.
7 ÷ 11 октомври 2024г.

Обучение на Координатори по безопасност и здраве при работа в строителството, съгласно чл.5 ал.2 от Наредба № 2 от 22.03.2004г. изм. и доп. ДВ. бр. 102 от 2006г.

февруари
май
септември
22, 23 9, 10
19, 20
Подаване на заявка за обучение ...

... ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Може да заявите ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, съгласно изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2/16.12.2009г. Раздел II "Обучение по безопасност и здраве при работа" от "ЗАЯВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ", като в полето "Съобщение/Запитване" посочите номерата на темите (от списъка по-долу), по които желаете да се обучавате.

Ние ще се свържем с Вас за да потвърдите заявката, след което на предварително уговорена дата ще получите достъп до материалите за обучение в продължение на 5 последователни работни дни . През целия период на обучение ще имате възможност да задавате въпроси (от страницата с учебни материали), да изразявате мнения и становища и да получавате онлайн отговори по различни казуси, пряко свързани с учебния материал.

Обучението завършва с тест и издаване на удостоверение за завършено ежегодно обучение по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно съответните нормативни актове, регламентиращи реда и начина за провеждане на обученията.

ТЕМИ ЗА ДИСТАНЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ

1.

Приложимо национално законодателство в областта на здравословните и безопасни условия на труд. Организиране и провеждане на обучение и инструктаж по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г.

2.

Консултативни органи към работодателя по въпросите свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Функции и задачи на КУТ/ГУТ, ПМС № 87 от 12.03.1997 г. Взаимодействие със СТМ, във връзка с условията и реда за осъществяване дейността по Наредба № 3 от 25.01.2008 г.

3.

Организация на контролната дейност, ред и начин за извършване на контрола. Функции и задачи на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове.

4.

Пожарна безопасност при експлоатация на обектите: Приложимо законодателство за обезпечаване на пожарната безопасност; изготвяне на досие по пожарна безопасност на обекта; технически средства за първоначално пожарогасене; изготвяне и изпълнение на плановете за евакуация на обекти; инструктаж по ПБ.

5.

Реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, оценка на безопасността на съхранението им (обучение на лицата, отговорни за съхранението на опасни химични вещества и смеси).

6.

Методи за оценка и анализ на професионалните рискове и условията на труд, източници на информация, документиране.

Практическо упражнение: Класификация на трудовите дейности; идентифициране на опасностите при различните трудови дейности;  определяне на работниците и служителите, изложени на опасности; определяне елементите на риска; оценка на риска; документиране.

7.

Трудов травматизъм, професионална заболеваемост и свързани с труда заболявания, здравни, социални и икономически последици. Разследване на злополуки и професионални заболявания.

Практическо упражнение: Установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудови злополуки – симулативна ролева игра за работа в екип, изпълнение на процедурата за разследване на злополуки, изготвяне на протокол, декларация и оформяне на документите за регистриране.

8.

Знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, изисквания и условия за тяхното използване. Практическо приложение на Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, Обн. ДВ. бр.3 от 13 Януари 2009г.

9.

Лични предпазни средства. Определяне на работните места и видовете работа, при които се използват лични предпазни средства. Избор на подходящи средства за индивидуална защита. Използване, съхраняване и проверка за изправността на личните предпазни средства.

10.

Работа в офис - предпоставки за здравословни проблеми. Правила и норми за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

11.

Физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести.

Практическо упражнение: Предварителна оценка на риска при ръчна работа с тежести /повдигане, придържане, носене/ и /теглене или бутане/.

12.

Оказване на първа долекарска помощ, самопомощ и взаимопомощ на пострадал, при изпълнение на възложената работа.

13.

Безопасно шофиране и организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт.

#

Обучения на работници и служители, съгласно чл.6 ал.1 т.6 на НАРЕДБА № РД-07-2 /16.12.2009г.

1.

Безопасна работа с електробзавеждане при напрежение до 1000V. Електротравматизъм – въздействие на електрическият ток върху човека.

2.

Безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения.

3.

Безопасна експлоатация на съоръжения работещи под налягяне.

4.

Безопасна експлоатация на парни и водогрейни котли.

5.

Безопасна експлоатация на газови съоръжения, инсталации и уреди.

6.

Безопасна работа на височина, оценка на риска, обезопасяване, предпазна екипировка. Безопасна работа с преносими стълби.

7.

Безопасна работа в ограничени пространства.

8.

Безопасна работа в изкопи - извършване на изкопни работи.

9.

Безопасна работа при извършване на огневи работи.

10.

Безопасна работа с кари и челни товарачи.

# Обучения за придобиване на квалификационни групи по безопасност при работа

1.

по "ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V"

2.

по "ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи"

3.

по "ПРАВИЛНИК за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения"

#

Обучение на координатори по безопасност и здраве в строителството

1.

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на строителните и монтажни работи.

2.

Контрол върху  качеството на изпълнение на    строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопастност.

3.

Координатори по безопасност и здраве при работа в строителството.

 

Използваме "бисквитки", за да подобрим уебсайта и да улесним използването му. Бисквитките, използвани за основната работа на този сайт, вече са зададени. За да разберете повече за бисквитките и за това как да ги изтривате посетете следния линк Политика за поверителност.

Приемам "бисквитки" от този сайт.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk