Начало | Актуално
Събития

ПЛАНИРАНИ ОБУЧЕНИЯ

Първоначални и периодични обучения по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

______________________________________________________________________

ВАЖНО: Не трябва да се иска актуално състояние, когато фирмата е регистрирана в Търговския регистър и е посочила ЕИК номер!

>> Уведомление от работодател по чл. 41 от Закона за хората с увреждания

Агенцията по заетостта (АЗ) приема уведомления от работодатели в изпълнение на Закона за хората с увреждания (ЗЗХУ). Представителите на бизнеса, които не са изпълнили квотата по чл. 38, ал.1 от ЗЗХУ и не са включили в дейността си хора с трайни увреждания според новите изисквания на Закона, могат да използват посредничеството на АЗ при изпълнение на тези свои задължения.

Те могат да подават уведомление по образец, утвърден от изпълнителния директор на АЗ,  в случай че желаят да използват посредничество за наемане на хора с трайни увреждания. Уведомлението се подава до съответното бюро по труда, на чиято територия е седалището на фирмата.

След подаването на уведомлението, в случаите когато работодателят е заявил желание за използване на посредничеството на бюрото по труда за наемане на хора с трайни увреждания, се попълва заявка – спецификация за свободно работно място.

При промяна на обстоятелствата, вписани в уведомлението, в едномесечен срок от промяната, работодателят е длъжен да подаде уведомление с актуални данни в бюрото по труда, на чиято територия е седалището му.

С дейността се цели повишаване на възможностите за подходяща заетост на хората с увреждания чрез посредничеството на Агенцията по заетостта и изпълнение на задълженията, произтичащи от Закона за хората с увреждания и Правилника за прилагане  на закона за хората с увреждания.

Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ

>> Вписване в публичен регистър на годишна Декларация по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ОТКАЗ ЗА УВОЛНЕНИЕ

(за работници или служители, ползващи специална закрила по чл.333, ал.1 и ал.5 от КТ)

» Процедура за разрешение или отказ за уволнение на защитени работници или служители

> Искане за издаване на разрешение за съкращаване на работници и служители, които се ползват с особена закрила по чл. 333 от КТ

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА РАБОТА НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

(за приемане на работа на непълнолетни лица се издава на основание чл. 302, ал. 2 от Кодекса на труда)

» Процедура за издаване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица

> Искане за издаване на разрешение за приемане на работа на непълнолетно лице

ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ

» Процедура за установяване на трудовите злополуки

> Статистическа система „Трудови злополуки”

» Процедура за получаване на удостоверение за наличие или липса на трудови злополуки

» Процедура за признаване на професионалните болести

> Списък на професионалните болести

> Статистическа система „Професионални болести“

НОИ > Формуляри и образци за трудови злополуки и професионални болести

ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ И МАЙЧИНСТВО

НОИ > Формуляри и образци за временна неработоспособност и майчинство

ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

НОИ > Формуляри и образци за профилактика и рехабилитация

Още полезни връзки

# ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 15 от ЗЗБУТ

> KЛАСИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ (КИД-2008)

> НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ

> ЕДИНЕН КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА

> КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОХРАНА"

> КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР

> КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ на военнослужещите в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия

ПРАВИЛНИК за прилагане на националната класификация на професиите

НАРЕДБА за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Пълните текстове на изменените нормативни актове може да видите в
Документи/Нормативни актове
«НОВИ, ИЗМЕНЕНИ И/ИЛИ АКТУАЛИЗИРАНИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА»

Заповед № РД-06-12 от 15.11.2023 г. за определяне на Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2024 г.

«НОВИ, ИЗМЕНЕНИ И/ИЛИ АКТУАЛИЗИРАНИ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА»

Закон за изменение и допълнение на закона за здравословни и безопасни условия на труд (дв, бр. 124 от 1997 г.)

Заповед № РД-06-44 от 22.11.2022 г. за определяне на Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2023 г.

Постановление № 144 от 29 юни 2022 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за хората с увреждания, приет с постановление № 65 на министерския съвет от 2019 г. (дв, бр. 27 от 2019 г.)

Наредба № рд-06-3 от 23 февруари 2022 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в черната и цветната металургия

«НОВИ, ИЗМЕНЕНИ И/ИЛИ АКТУАЛИЗИРАНИ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА»

Заповед № РД-01-289 от 25.10.2021 г. за определяне на Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2022 г.

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (дв, бр. 46 от 2001 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (дв, бр. 8 от 2004 г.)

НАРЕДБА № РД-06-4 от 2 март 2021 г. За осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при леене на метали и метални сплави

Наредба № рд-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията

Закон за изменение и допълнение на закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (дв, бр. 28 от 2020 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8121з-531 от 9 септември 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях (дв, бр. 78 от 2014 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 28 от 2006 г. за условията и реда за медицинско осигуряване и здравни норми за защита на лицата в случай на радиационна авария (дв, бр. 84 от 2006 г.)

Постановление № 28 от 1 февруари 2021 г. за изменение и допълнение на наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, приета с постановление № 199 на министерския съвет от 2010 г. (дв., бр. 73 от 2010 г.)

«НОВИ, ИЗМЕНЕНИ И/ИЛИ АКТУАЛИЗИРАНИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА»

Закон за изменение и допълнение на кодекса на труда (дв, бр. 26 и 27 от 1986 г.)

Закон за изменение и допълнение на закона за хората с увреждания (дв, бр. 105 от 2018 г.)

Наредба № рд-02-20-3 от 2 декември 2020 г. за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета

Постановление № 330 от 26 ноември 2020 г. за изменение и допълнение на наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, приета с постановление № 243 на министерския съвет от 2004 г. (дв, бр. 82 от 2004 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 4 от 2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа (дв, бр. 105 от 2002 г.)

Постановление № 130 от 18 юни 2020 г. за допълнение в наредбата за работното време, почивките и отпуските

ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г.

Постановление № 20 от 13 февруари 2020 г. за изменение на наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск, приета с постановление № 267 на министерския съвет от 2005 г. (дв, бр. 103 от 2005 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа (дв, бр. 94 от 2003 г.)

«НОВИ, ИЗМЕНЕНИ И/ИЛИ АКТУАЛИЗИРАНИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА»

Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2020 г.

Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-19 от 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, от винетни такси при ползване на републиканските пътища (дв, бр. 107 от 2008 г.)

«НОВИ, ИЗМЕНЕНИ И/ИЛИ АКТУАЛИЗИРАНИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА»

ЗАКОН ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, в сила от 01.01.2019 г.

Закон за изменение и допълнение на закона за професионалното образование и обучение (дв, бр. 68 от 1999 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-3 от 2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, за военнослужещите и цивилните служители от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия (дв, бр. 17 от 2011 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № рд 07-8 от 2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от кодекса на труда пред инспекцията по труда (дв, бр. 54 от 2015 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 7 от 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор (дв, бр. 66 от 2003 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (дв, бр. 8 от 2004 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (дв, бр. 96 от 2009 г.)

Закон за изменение и допълнение на кодекса на труда (дв, бр. 26 и 27 от 1986 г.)

Постановление № 131 от 5 юли 2018 г. за изменение и допълнение на наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с постановление № 72 на министерския съвет от 1986 г. (дв, бр. 6 от 1987 г.)

Постановление № 132 от 5 юли 2018 г. за изменение на наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията, приета с постановление № 187 на министерския съвет от 2000 г. (дв, бр. 79 от 2000 г.)

Наредба № 2 от 22 юни 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години

Наредба № рд-02-20-1 от 12 юни 2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи

Наредба за допълнение на наредба № 1 от 2016 г. за хигиената на храните (дв, бр. 10 от 2016 г.)

Наредба за допълнение на наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на република България (дв, бр. 101 от 1999 г.)

Наредба за допълнение на наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (дв, бр. 108 от 2002 г.)

Наредба за допълнение на наредба № 8 от 2001 г. за условията и реда за определяне на български превозвачи за осъществяване на дейности по превоз на пътници и товари по силата на международен договор (дв, бр. 55 от 2001 г.)

Наредба за допълнение на наредба № 17 от 2013 г. за извършване на превози на товари по вътрешни водни пътища (дв, бр. 10 от 2013 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 59 от 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт (дв, бр. 102 от 2006 г.)

Закон за изменение и допълнение на кодекса на труда (дв, бр. 26 и 27 от 1986 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8121з-904 от 2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на безплатна храна на служителите на министерството на вътрешните работи за извършване на дейности, свързани със специфичния характер на труда на служителите, и на ободряващи напитки на служителите, полагащи труд през нощта от 22,00 до 06,00 ч. (дв, бр. 62 от 2015 г.)

Наредба за радиационна защита

Наредба за изменение на наредба № 8121з-968 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи (дв, бр. 105 от 2014 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд "условия на труд" (дв, бр. 28 от 2006 г.)

Наредба за изменение на наредба № 8121з-531 от 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях (дв, бр. 78 от 2014 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 3 от 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории ( дв, бр. 39 от 2011 г.)

Наредба за допълнение на наредба № н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия (дв, бр. 36 от 2010 г.)

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства, Обн. ДВ. бр.6 от 16 Януари 2018г.

Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2018г.

«НОВИ, ИЗМЕНЕНИ И/ИЛИ АКТУАЛИЗИРАНИ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА»

Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Приета с ПМС № 239 от 24.10.2003 г., обн. ДВ, бр. 98 от 07.11.2003 г.,…, изм., бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 4 от 1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор (дв, бр. 44 от 1993 г.)

Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-8 от 2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка (дв, бр. 63 от 2008 г.)

Закон за изменение и допълнение на закона за здравословни и безопасни условия на труд (дв, бр. 124 от 1997 г.)

Постановление № 234 от 20 октомври 2017 г. за изменение на наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с постановление № 239 на министерския съвет от 2003 г. (дв, бр. 98 от 2003 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 6 от 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години (дв, бр. 64 от 2006 г.)

Постановление № 95 от 18 май 2017 г. за изменение и допълнение на наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с постановление № 72 на министерския съвет от 1986 г. (дв, бр. 6 от 1987 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8121з-531 от 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях (дв, бр. 78 от 2014 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците (дв, бр. 66 от 2014 г.)

Постановление № 58 от 30 март 2017 г. за изменение на наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, приета с постановление № 263 на министерския съвет от 1999 г. (дв, бр. 6 от 2000 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на Безопасност при пожар (дв, бр. 96 от 2009 г.)

Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2017г.

«НОВИ, ИЗМЕНЕНИ И/ИЛИ АКТУАЛИЗИРАНИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА»

Закон за изменение и допълнение на кодекса на труда (дв, бр. 26 и 27 от 1986 г.)

Наредба № 13 от 16 декември 2016 г. за осигуряване на радиационна защита при работа с рентгенови уредби за медицински цели

Закон за допълнение на закона за защита при бедствия (дв, бр. 102 от 2006 г.)

Наредба № рд-07-5 от 15 ноември 2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета

Наредба № 14 от 16 ноември 2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (дв, бр. 46 от 2010 г.)

Наредба № рд-07-3 от 3 ноември 2016 г. за определяне на правилата за поставяне и графичното изображение на знака по чл. 404, ал. 1, т. 3 от кодекса на труда

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (дв, бр. 37 от 2004 г.)

Наредба № 19 от 8 ноември 2016 г. за биологично изпитване на продукти за растителна защита

Наредба № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците

Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние, Обн. ДВ. бр.81 от 14.10.2016г.

Закон за изменение и допълнение на закона за професионалното образование и обучение (дв, бр. 68 от 1999 г.)

Закон за изменение и допълнение на закона за защита при бедствия (дв, бр. 102 от 2006 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 3 от 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории (дв, бр. 39 от 2011 г.)

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства за асансьори

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съдовете под налягане

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на взривните вещества за граждански цели

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи (дв, бр. 83 от 2010 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (дв, бр. 108 от 2002 г.)

Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните

Закон за изменение на кодекса на труда (дв, бр. 26 и 27 от 1986 г.)

Наредба за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите

Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-5 от 2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки на военнослужещите и цивилните служители от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия и на курсантите във висшите училища в мирно време (дв, бр. 30 от 2015 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (дв, бр. 96 от 2009 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (дв, бр. 106 от 2004 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (дв, бр. 1 от 2006 г.)

ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 20.05.2011г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност - Отменена с § 1 от Инструкция за отменяне на Инструкция № 1 от 2011 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност - ДВ, бр. 18 от 10 март 2015 г., в сила от 01.01.2015 г.

Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2016г.

«НОВИ, ИЗМЕНЕНИ И/ИЛИ АКТУАЛИЗИРАНИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА»

Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 9 от 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (дв, бр 73 от 2011 г.)

Наредба № 8121з-1175 от 29 септември 2015 г. за условията и реда за осигуряване на държавните служители в министерството на вътрешните работи на работно и униформено облекло, друго вещево имущество и снаряжение и ежегодно парична сума за облекло на неносещите униформа държавни служители

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите (дв, бр. 20 от 2003 г.)

Наредба за допълнение на наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (дв, бр. 15 от 2004 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 54 от 2003 г. за медицинските и психологическите изисквания към персонала, който осъществява железопътни превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, и за провеждане на предпътните (предсменни) медицински прегледи (дв, бр. 55 от 2003 г.)

Наредба № 8121з-1010 от 24 август 2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в министерството на вътрешните работи

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 3 от 2012 г. за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло от служителите в изпълнителна агенция по горите, нейните структури, специализираните териториални звена и държавните предприятия по чл. 163 от закона за горите (дв, бр. 16 от 2012 г.)

Постановление № 212 от 13 август 2015 г. за изменение и допълнение на наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с постановление № 72 на министерския съвет от 1986 г (дв, бр. 6 от 1987 г.)

Наредба № 8121з-904 от 30 юли 2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на безплатна храна на служителите на министерството на вътрешните работи за извършване на дейности, свързани със специфичния характер на труда на служителите, и на ободряващи напитки на служителите, полагащи труд през нощта от 22,00 до 06,00 ч.

Закон за изменение и допълнение на кодекса на труда (дв, бр. 26 и 27 от 1986 г.)

Наредба № рд 07-8 от 13 юли 2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от кодекса на труда пред инспекцията по труда

Наредба № рд-07-4 от 15 юни 2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки

Наредба за изменение и допълнение на наредба № рд-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (дв, бр. 3 от 2009 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 6 от 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години (дв, бр. 64 от 2006 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа (дв, бр. 94 от 2003 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (дв, бр. 8 от 2004 г.)

Наредба № 8121з-592 от 25 май 2015 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в министерството на вътрешните работи

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 46 от 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари (дв, бр. 107 от 2001 г.)

Наредба за изменение на наредба № Iз-1429 от 2011 г. за униформеното облекло, отличителните знаци и принадлежностите, свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители в министерството на вътрешните работи (дв, бр. 44 от 2011 г.)

Инструкция за отменяне на инструкция № 1 от 2011 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност

Постановление № 42 от 5 март 2015 г. за изменение на наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести, приета с постановление № 168 на министерския съвет от 2008 г. (дв, бр. 65 от 2008 г.)

Постановление № 43 от 5 март 2015 г. за изменение на наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, приета с постановление № 263 на министерския съвет от 1999 г. (дв, бр. 6 от 2000 г.)

Наредба № 8121з-196 от 19 февруари 2015 г. за реда за осъществяване на превантивен контрол от органите за пожарна безопасност и защита на населението на министерството на вътрешните работи

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2007 г. за минималните изисквания за безопасност в тунели по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на република България (дв, бр. 34 от 2007 г.)

Наредба за изменение на наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (дв, бр. 96 от 2009 г.)

Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2015г.

«НОВИ, ИЗМЕНЕНИ И/ИЛИ АКТУАЛИЗИРАНИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА»

Наредба № 8121з-1010 от 16 декември 2014 г. за условията и реда за осигуряване на държавните служители в министерството на вътрешните работи на работно и униформено облекло, друго вещево имущество и снаряжение и ежегодно парична сума за облекло на нено...

Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи

Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, В сила от 13.12.2014 г.

Наредба за изменение на наредба № 8121з-531 от 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от т...

Инструкция № 8121з-915 от 1 декември 2014 г. за условията и реда за осъществяване на оперативна защита при наводнения

Инструкция № 8121з-914 от 1 декември 2014 г. за условията и реда за осъществяване на неотложни аварийно-възстановителни работи

Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол

Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Наредба за изменение и допълнение на наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (дв, бр. 96 от 2009 г.)

Постановление № 326 от 16 октомври 2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност

Наредба № 8121з-531 от 9 септември 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и ко...

Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (дв, бр. 104 от 2011 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (дв, бр. 96 от 2009 г.)

Наредба № 8121з-407 от 11 август 2014 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в МВР.

Постановление № 235 от 31 юли 2014 г. за определяне на условията за изплащане и размерите на допълнителното възнаграждение за работа при специфични условия на държавните служители в министерството на вътрешните работи

Инструкция № 13 от 31 октомври 2000 г. за прилагане на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране

Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места

Постановление № 186 от 4 юли 2014 г. за приемане на наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии

Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии

Постановление № 146 от 9 юни 2014 г. за изменение и допълнение на наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, приета с постановление № 164 на министерския съвет от 2008 г. (дв, бр. 64 от 2008 г.)

Постановление № 115 от 14 май 2014 г. за допълнение на наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, приета с постановление № 171 на министе...

Правилник за организацията, задачите и функциите на специализиран орган на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за технически надзор на съоръженията с повишена опасност

Наредба № н-11 от 30 април 2014 г. за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в република България

Наредба за допълнение на наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (дв, бр. 108 от 2002 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 6 от 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ (дв, бр. 107 от 2004 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2007 г. за обследване на аварии в строителството (дв, бр. 36 от 2007 г.)

Закон за изменение и допълнение на кодекса на труда (дв, бр. 26 и 27 от 1986 г.)

Закон за изменение и допълнение на закона за здравословни и безопасни условия на труд (дв, бр. 124 от 1997 г.)

Закон за изменение и допълнение на закона за интеграция на хората с увреждания (дв, бр. 81 от 2004 г.)

Постановление № 48 от 6 март 2014 г. за изменение и допълнение на наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести, приета с постановление № 168 на министерския съвет от 2008 г. (дв, бр. 65 о...

Постановление № 34 от 19.02.2014 г. за изменение и допълнение на наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, приета с постановление № 263 на министерския съвет от 1999 г. (дв, бр. 6 от 2000 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (дв, бр. 75 от 1999 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-7 от 2008 г. за извършване на водолазна и друга подводна дейност (дв, бр. 59 от 2008 г.)

«НОВИ, ИЗМЕНЕНИ И/ИЛИ АКТУАЛИЗИРАНИ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА»

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 15 от 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с х...

Закон за допълнение на кодекса на труда (дв, бр. 26 и 27 от 1986 г.)

Наредба за допълнение на наредба № Із-1681 от 2012 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна на служителите на мвр, работещи при специфични условия и рискове за живота и здравето, и на ободряващи напитки на служителите на м...

Наредба за третиране на биоотпадъците

ЗАПОВЕД № РД-01-809 от 29 октомври 2013 г. Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2014 г.

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (дв, бр. 90 и 91 от 2004 г.)

Наредба за допълнение на наредба № 9 от 2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (дв, бр. 72 от 2004 г.)

Правилник за изменение и допълнение на правилника за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения (дв, бр. 32 от 2004 г.)

Правилник за изменение и допълнение на правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (дв, бр. 34 от 2004 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № Iз-1681 от 2012 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна за служителите на мвр, работещи при специфични условия и рискове за живота и здравето, и на ободряващи напитки за служ...

Инструкция № Iз-1665 от 22 август 2013 г. за организацията на работа и реда за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение

Морска трудова конвенция, 2006 г., на международната организация на труда (приета от конференцията на деветдесет и четвъртата й сесия, женева, февруари 2006 г.) (ратифицирана със закон, приет от 40-ото народно събрание на 27 май 2009 г.

Наредба за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци, Приета с ПМС № 185 от 23.08.2013 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (дв, бр. 81 от 2011 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (дв, бр. 96 от 2009 г.)

ПРАВИЛНИК за изменение на правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (дв, бр. 21 от 2005 г.)

Наредба за допълнение на Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища (дв, бр. 53 от 2006 г.)

Правилник за изменение и допълнение на правилника за безопасност при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (дв, бр. 21 от 2005 г.)

Наредба № 3 от 22 май 2013 г. за изискванията към инсталации, произвеждащи титанов диоксид (дв, бр.49 от 2013г)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 59 от 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт (дв, бр. 102 от 2006 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни товари по море и по вътрешни водни пътища (дв, бр. 53 от 2006 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 46 от 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари (дв, бр. 107 от 2001 г.)

Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № Iз-2453 от 2012 г. за реда за разпределяне на работното време на държавните служители в министерството на вътрешните работи, отчитането му и компенсиране на работата извън установеното работно време ...

Конвенция № 161 за службите по трудова медицина, 1985 г., на международната организация на труда(ратифицирана със закон, приет от 41-ото народно събрание на 24 ноември 2011 г. - дв, бр. 96 от 2011 г. в сила за република България от 1 март 2013 г.)

Наредба за радиационна защита при дейности с радиационни дефектоскоп, Приета с ПМС № 93 от 15.04.2013 г.

Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № 13 от 2000 г. за прилагане на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (дв, бр. 94 от 2000 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № Із-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (дв, бр. 81 от 2011 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (дв, бр. 88 от 1999 г.)

НАРЕДБА № РД-16-317 от 27 февруари 2013 г. за реда за издаване на удостоверения и вписване в регистъра на лицата, които извършват монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници Нова от 12.3.2013 г.

НАРЕДБА за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества Нова от 12.3.2013 г.

Инструкция за допълнение на инструкция № 13 от 2000 г. за прилагане на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (дв, бр. 94 от 2000 г.)

Постановление № 19 от 24.01.2013г. за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на република България, необходими за достъп или за упражнява...

Наредба за изменение и допълнение на наредба № Iз-1543 от 2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност (дв, бр. 59 от 2012 г.)

«НОВИ, ИЗМЕНЕНИ И/ИЛИ АКТУАЛИЗИРАНИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА»

Наредба за изменение на наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини (дв, бр. 15 от 2007г.)

Наредба за изменение на наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (дв, бр. 108 от 2002г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или пр...

Закон за изменение и допълнение на закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (дв, бр. 10 от 2000г.)

Наредба за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия

ЗАПОВЕД № РД-01-865 от 30 октомври 2012 г. за Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2013г.

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 15 от 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с х...

КОДЕКС НА ТРУДА - изм. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2012г., изм. ДВ. бр.20 от 9 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012г.

Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях, В сила от 23.10.2012 г.

Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия - изм. и доп. ДВ. бр.76 от 5 Октомври 2012г.

Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения - изм. и доп. ДВ. бр.76 от 5 Октомври 2012г.

Наредба за радиационна защита при дейности с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди, Обн. ДВ. бр.76 от 5 Октомври 2012г.

Наредба за основните норми за радиационна защита, Обн. ДВ. бр.76 от 5 Октомври 2012г.

Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, В сила от 01.01.2013 г.

Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, В сила от 25.09.2012г.

Наредба № Iз-1681 от 21 август 2012 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна за служителите на МВР, работещи при специфични условия и рискове за живота и здравето, и на ободряващи напитки за служителите на МВР, които работят на смени

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 9 от 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата (дв, бр. 73 от 2011г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на република България (дв, бр. 101 от 1999г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 36 от 2006г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания.

Наредба № н-14 от 27 август 2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка, изм. и доп. ДВ. бр.20 от 9 Март 2012г.

Наредба № рд-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА (ДВ, БР. 26 И 27 ОТ 1986 Г.), Обн. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2012г.

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (обн., дв, бр. 8 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2006 г. и бр. 67 от 2007г.)

Наредба за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от приложение XVІІ на регламент (ео) № 1907/2006 (REACH), Обн. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2012г.

«НОВИ, ИЗМЕНЕНИ И/ИЛИ АКТУАЛИЗИРАНИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА»

РЕШЕНИЕ № 948 от 22.12.2011 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2012 г.

Наредба за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт, изм. ДВ. бр.97 от 9 Декември 2011г.

ЗАПОВЕД № РД-01-815 от 7.11.2011г. » Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2012г.

НАРЕДБА № Із-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Обн. ДВ. бр.81 от 2011г.

Наредба № Iз-1053 от 19.04.2011г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи

ИНСТРУКЦИЯ № Iз-2695 от 18.10.2011 г. за реда за осъществяване на оперативна защита при наводнения

ИНСТРУКЦИЯ № Iз-2401 от 16.09.2011 г. за химическа, биологическа и радиационна защита при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материали

Наредба № 20 от 8.09.2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби

Наредба № 23 от 24 октомври 2011 г. за докладване и разследване на произшествия в морските пространства

Инструкция № 1 от 20 май 2011 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност

НАРЕДБА за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, Приета с ПМС № 152 от 30.05.2011 г.

ЗАКОН за допълнение на Кодекса на труда (дв, бр. 26 и 27 от 1986 г.) Допълнителни условия за извършване на надомна работа!

Постановление № 56 от 10 март 2011 г. за изменение и допълнение на наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с постановление № 72 на министерския съвет от 1986 г. (дв, бр. 6 от 1987г.)

Закон за изменение и допълнение на кодекса на труда (дв, бр. 26 и 27 от 1986 г.), Обн. ДВ. бр.18 от 1 Март 2011г.

Постановление № 41 от 18 февруари 2011 г. за изменение и допълнение на наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, приета с постановление № 75 на министерския съвет от 2003 г. (дв, бр. 33 от 2003 г.), Обн. ДВ. бр.18 от 1 Март 2011г.

Правилник за изменение на правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (ДВ, бр. 21 от 2005 г.), Обн. ДВ. бр.17 от 25 Февруари 2011г.

НАРЕДБА за безплатното работно и униформено облекло, Приета с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 от 20 януари 2011г., Обн. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г.

Наредба № 4 от 22 декември 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства, Обн. ДВ. бр.6 от 18 Януари 2011г.

Наредба № 54 от 13 декември 2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда, Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г.

Преходни и Заключителни разпоредби към ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ОБН. - ДВ, БР. 88 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 09.11.2010 Г.) § 92. (В сила от 01.01.2011 г.) (1) Създадената с този закон Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" е правоприемник на активите, пасивите, правата и задълженията на Главна дирекция "Пожарна безопасност и спасяване", на Главна дирекция "Гражданска защита" и на областните дирекции на МВР за звената "Пожарна безопасност и спасяване".

«НОВИ, ИЗМЕНЕНИ И/ИЛИ АКТУАЛИЗИРАНИ ПРЕЗ 2010 ГОДИНА»

ЗАПОВЕД № РД-01-759 от 27.10.2010 г. коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2011 година

Решение № 13641 от 15.11.2010 г. по адм. д. № 9105/2010 г. (обн., дв, бр. 101 от 2010 г.) ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН § 7 от преходните и заключителните разпоредби на НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009 г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР, ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО.

Закон за изменение и допълнение на кодекса на труда (дв, бр. 26 и 27 от 1986 г.) - Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на: 1. параграф 21, т. 1, който влиза в сила от 1 януари 2011 г.; 2. параграф 11 и § 21, т. 4, буква "а", които влизат в сила от 1 януари 2012 г.

Наредба за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места

Постановление № 199 от 10 септември 2010 г. за приемане на наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения

НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения

Наредба № 5 от 06.11.2010 г . за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения

НАРЕДБА № 1 от 05.27.2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради

НАРЕДБА за медицинската експертиза , Обн . ДВ . бр.36 от 14.05.2010г .

НАРЕДБА № 8 от 12.28.2004 г . за мълниезащитата на сгради , външни съоръжения и открити пространства

НАРЕДБА № 3 от 23.02.2010 г . за формата , съдържанието , реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл . 15, ал . 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд , ( ДВ , бр . 19 от 03.09.2010г.)

НАРЕДБА № Iз - 1971 29.10.2009 г от . за строително - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар , в сила от 06.05.2010г.

НАРЕДБА № РД - 07-2 от 16.12.2009 г . Издадена на основание чл . 281, ал . 5 на Кодекса на труда , в сила от 01.01.2010г.

НАРЕДБА за отменяне на НАРЕДБА № 3 от 1996 г . за инструктажа на работниците и служителите по безопасност , хигиена на труда и противопожарна охрана ( ДВ , бр . 44 от 1996г.)

ЗАПОВЕД № РД-01-871 от 10.12.2009 г . коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2010 година

______________________________________________________________________
 

Използваме "бисквитки", за да подобрим уебсайта и да улесним използването му. Бисквитките, използвани за основната работа на този сайт, вече са зададени. За да разберете повече за бисквитките и за това как да ги изтривате посетете следния линк Политика за поверителност.

Приемам "бисквитки" от този сайт.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk