Начало | Трудова медицина
Трудова медицина

 

ДЕЙНОСТ НА СЛУЖБАТА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Службата по трудова медицина организира своята работа въз основа на утвърден от Управителя "Правилник за устройството и дейността на СТМ"

При осъществяване на функциите по чл.25, ал.2 ЗЗБУТ и при реализиране на основните дейности по чл.25а ЗЗБУТ службите по трудова медицина консултират и подпомагат работодателите за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.

Службите по трудова медицина извършват наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи, включително и на тези с повишена чувствителност и намалена резистентност.

Наблюдението и анализа на здравното състояние обхваща:

- Консултиране и подпомагане на работодателя при организирането на: предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка пригодността на работещите при постъпване на работа; периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес;

- Предоставяне на информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите;

- Уведомяване на избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение; уведомлението съдържа: трите имена на работещия; месторабота на работещия - наименование и адрес на предприятието; длъжност и / или професия на работещия; описание на установено заболяване или отклонения във физиологичните показатели, включително данни за обстоятелствата, при които те са установени; описание на условията на труд в случаите, когато те могат да имат връзка с установено заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия;

- Изготвяне на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа.

Организиране на медицинските прегледи и изследвания:

-- предварителни медицински прегледи и изследвания, Службата по трудова медицина съгласно нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа и въз основа на оценката на риска и конкретните условия на труд предлага вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания.

-- периодични медицински прегледи и изследвания, Службата по трудова медицина съгласно нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа и въз основа на оценката на риска и конкретните условия на труд предлага:
 1. списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания;
 2. вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания;
 3. честотата на провеждане на периодичните медицински прегледи и изследвания.

СТМ изготвя заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа въз основа на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа, оценката на риска и резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания и го предоставя на работодателя и на работещия.

Медицинските прегледи се извършват в медицински центрове, регистрирани по закона за лечебните заведения, по сключен договор между тях и предприятието.

Ограничителни условия произтичащи от Закона!
Съгласно чл.25б, ал.3 от ЗЗБУТ, в състава на службата по трудова медицина и при изпълнение на конкретни задачи не могат да се включват:

 1. лица, които работят в Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика и техните контролни органи;
 2. медицински специалисти, загубили правоспособност по смисъла на Закона за здравето;
 3. лица, подписали договор с Националната здравноосигурителна каса и регистрирани в регионалните центрове по здравеопазване.

Съгласно Чл.5 от Наредба № 3 от 25.01.2008г. За условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, на службата по трудова медицина не могат да се възлагат задачи и дейности, които да възпрепятстват качественото изпълнение на дейностите и по тази наредба.


Службата по трудова медицина анализира здравното състояние на работещите и връзката му с условията на труд във всяко от обслужваните предприятия въз основа на:

 1. резултатите от извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания;
 2. информация за временната неработоспособност по данни от копия на болнични листове, предоставени от работодателя;
 3. информация за трайната неработоспособност по данни от работодателя и / или от работещия;
 4. информация за регистрирани професионални болести по данни от работодателя и / или от работещия;
 5. информация за трудовите злополуки по данни от работодателя и / или работещия.
 • Службата по трудова медицина ежегодно изготвя обобщени анализи на здравното състояние на работещите за всяко от обслужваните предприятия във връзка с конкретните условия на труд и ги предоставя до 30 юли на съответната година на работодателя на обслужваното предприятие и на регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве , на територията на която се намира обслужваното предприятие.
 • За проследяване на здравното състояние на работещите във връзка с условията на труд службата по трудова медицина води здравни досиета за всеки един работещ от обслужваните предприятия.
 • Към здравното досие се съхраняват копия на карта за предварителен медицински преглед, резултати и заключения от задължителния периодичен медицински преглед, заключения на службата за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа, решенията на експертните лекарски комисии ТЕЛК/НЕЛК, разпореждане на териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) за приемане на злополука за трудова и др. документи, когато такива са налични.
 • Службата по трудова медицина участва в извършването на оценката на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа.

Съвместно с представители на работодателя на обслужваното предприятие и в съответствие с оценката на риска, специалистите от СТМ:

 1. разработват и предлагат мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск;
 2. предлагат степенуване по приоритети на мерките по т.1, като отчитат установения риск, причините за възникване на идентифицираните опасности и техните характеристики, включително осъществимостта на мерките и възможностите за инвестиции;
 3. оценяват ефикасността на предприетите от работодателя мерки.
 • СТМ разработва препоръки за работодателя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила.
 • Разработва и участва в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика;
 • Организира и провежда обучението на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място;
 • Предоставя информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата, и за резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания;
 • Дава индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа;
 • Участва в реализирането на програми за промоция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване на стреса при работа;
 • Подпомага работодателите при изпълнението на нормативно установените изисквания, свързани със здравословните и безопасните условия на труд;
 • Подпомага работодателите при разработването на правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и дават съвети на работещите за правилното им прилагане;
 • Консултира и подпомага комитетите и групите по условия на труд при осъществяване на дейността им по чл.29 ЗЗБУТ.

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА .......

 

Използваме "бисквитки", за да подобрим уебсайта и да улесним използването му. Бисквитките, използвани за основната работа на този сайт, вече са зададени. За да разберете повече за бисквитките и за това как да ги изтривате посетете следния линк Политика за поверителност.

Приемам "бисквитки" от този сайт.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk