Начало | За нас
"МЕДИКО ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, гр. ВРАЦА

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА


ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО


Като организация, която извършва обслужване по трудова медицина на клиентите, обучения и анализи и е отговорна пред обществото „МЕДИКО ИНЖЕНЕРИНГ” ООД поддържа и ще развива система за управление на качеството съгласно изискванията на ISO 9001:2008 и Система за управление на здравословните и безопасни условия в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 45001:2018 и приложимите законови и други, приети от организацията изисквания. При формулиране на политиката ръководството е взело под внимание определените рискове за здравето и безопасността, произлизащи от дейността на организацията. Стратегическата насоченост на тази политика е свързана със стремежа за развитие на всички дейности, процеси и услуги при гарантиране на здравето и безопасността при работа, като се спазват следните ръководни принципи:

  • Непрекъснато подобряване на качеството на предлаганите услуги и постигане на максимална удовлетвореност на клиентите;
  • Наблюдение и измерване на ключови характеристики на процеси и дейности, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;
  • Стремеж към постигане на съответствие със законовите и други изисквания по качеството и безопасността при работа, приложими за всички дейности и процеси;
  • Постоянно подобряване на работните места и оборудване по начин, гарантиращ контрол и управление на определените рискове и предотвратяващ появата на нови рискове за здравето и безопасността на персонала и други заинтересовани страни;
  • Предотвратяване и намаляване на евентуални заболявания и наранявания, свързани с възникването на инциденти и извънредни ситуации, чрез поддържане на високо ниво на готовност за реагиране при бедствия, аварии и катастрофи;
  • Намаляване на риска от заболявания, злополуки и инциденти на работното място чрез приемане на цели и програми;
  • Непрекъснат обмен на информация и консултации с персонала и други заинтересовани страни по въпроси, касаещи здравето и безопасността при работа;
  • Осигуряване на необходимото обучение и висок професионализъм, засилване на отговорността към работата, гарантиране на здравето и безопасността при работа и редовни вътрешни проверки;
  • Активно сътрудничество с контролните органи, местните власти, населението и всички заинтересовани страни  при решаване на проблеми, свързани със здравето и безопасността при работа;
  • Активно сътрудничество с упълномощените организации за контрол на здравето и безопасността при работа и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите свързани с осигуряването на тези условия.

Всички сътрудници на „МЕДИКО ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, както и фирмите – доставчици, контрагенти и подизпълнители, се призовават да се съобразяват с принципите и изискванията на настоящата политика по качеството и здравето и безопасността при работа. Отговорността и отношението към изискванията и ефикасното функциониране на системата за управление на качеството и системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд съставляват неразделна част от ангажиментите на всеки и представляват важен елемент за оценка на работата на сътрудниците на организацията.

ПРОФИЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството „Медико Инженеринг” ООД е учредено през 2003 година от специалисти с дългодишен опит в управлението на здравето и безопасността при работа. Основният предмет на дейност е обслужване на работещите в предприятията като служба по трудова медицина (СТМ), консултиране и обучение на работодатели, длъжностни лица и работещи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Водещата идея при реализиране на дейността е инициативата за изграждане и поддържане на системи за управление на здравето и безопасността при работа, като инструмент за овладяване на съществуващите рискове и непрекъснато намаляване на инцидентите, злополуките и професионалните заболявания в обслужваните предприятия.

За постигането на поставените цели дружеството разполага с екипи от квалифицирани специалисти - сертифицирани водещи одитори по „Системи за управление на здравето и безопасността при работа”, сертифицирани експерти по „Здравословни и безопасни условия на труд” (ЗБУТ), лекари специалисти по Трудова медицина, медицински фелдшер със следдипломна квалификация по “Провеждане на здравно наблюдение в дейността на СТМ”,  специалисти със следдипломно образование по “Физични фактори на работната среда. Измервания, оценка и нормативни документи”.

Към „Медико Инженеринг” ООД e създаден "Орган за контрол от вида С", Акредитиран съгласно БДС EN ISO / IEC 17020:2012 Сертификат за акредитация № 305 ОКС и Заповед № А27 от 31.01.2018 г. на ИА "БСА". Органът извършва контрол и оценка на съответствието на електрически уредби и съоръжения, физични фактори на работната среда, прах и химични агенти.

От Юли 2010 година към дружеството е създаден и "Орган за технически надзор на съоръжения с повишена опасност", лицензиран с Лицензия № 635/20.07.2010 год. от ДАМТН при МС. С лицензирането на органът за технически надзор на СПО дружеството следва своята политика за разширяване във всички сфери, които са пряко свързани с безопасните условия на труд.

Дружеството разполага с "Център за професионално обучение", лицензиран съгласно чл. 12, т. 2, 2 и 6 в съответствие с чл. 49 а, ал. 1 от ЗПОО по професии и специалности, с Лицензия № 2014121127 от 04.06.2014 год., на основание чл. 42, т. 2 от ЗПОО.

С Разрешително № 2600/0192 от 22.10.2003 год. на ИА „ГИТ” и Заповед № РД 14-243 от 07.07.2005 год. на Министъра на енергетиката и енергийните ресурси „Медико Инженеринг” ООД извършва обучение и изпити за квалификационни групи по безопасност при работа.

Дружеството работи в тясно сътрудничество със сродни организации, външни експерти, длъжностни лица и специализирани служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове.

"Медико Инженеринг" ООД членува в Сдружение "БУЛЛАБ", "Сдружение на службите по трудова медицина" и е сред учредителите на "Национално сдружение за здравословни и безопасни условия на труд" НСЗБУТ:

 

Използваме "бисквитки", за да подобрим уебсайта и да улесним използването му. Бисквитките, използвани за основната работа на този сайт, вече са зададени. За да разберете повече за бисквитките и за това как да ги изтривате посетете следния линк Политика за поверителност.

Приемам "бисквитки" от този сайт.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk