Начало | Обучения
Професионално обучение
 • Обучение по безопасност и здраве при работа по утвърдени програми, проверка на знанията, оценяване при завършване на обучението и удостоверяване за преминал курс на обучение, съгласно Раздел ІІ от НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. на:

  1) длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;

  2) длъжностни лица по чл.24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (изпълняващи функциите на орган за безопасност и здраве при работа - ОБЗР);

  3) длъжностни лица, определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа.
 • Обучение и изпит за придобиване на квалификационни групи по безопасност при работа:

  а) за придобиване на квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V, Съгласно Чл.19 от ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, (обн. ДВ. Бр.21 от 2005год.);

  б) за придобиване на квалификационна група по безопасност при работа, Съгласно Чл.20 от ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (Обн. ДВ бр. 34 от 2004год., Изм. ДВ бр.19 от 2005год.);

  в) за придобиване на квалификационна група по безопасност при работа, Съгласно Чл.20 от ПРАВИЛНИК за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения (обн. ДВ бр.32 от 2004год.).
 • Обучение на представителите в комитетите и групите по условия на труд, проверка на знанията и удостоверяване на придобитата квалификация, По програми, ред и изисквания, определени с наредба на министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, съгласно Чл.30 ал.1 от ЗЗБУТ (обн. ДВ. Бр.124 от 1997год.);
 • Обучение на "Координатори по безопасност и здраве при работа в строителството" и издаване на сертификат, Съгласно чл.5 ал.2 от НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
 • Обучение на работещи, извършващи ръчна работа с тежести, съгласно Чл.6 ал.2 от НАРЕДБА № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести.
 •  

   

  ОБУЧЕНИЕ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

   

  ОБУЧЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

  Професионално направление „Търговия на едро и дребно”, код 341

  1. Професия „Продавач - консултант“, код 341020

  1.1. Специалност „Продавач - консултант”, код 3410201, втора степен на професионална квалификация.

   

  Професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане”, код 344

  1. Професия „Оперативен счетоводител“, код 344030

  1.1. Специалност „Оперативно счетоводство”, код 3440301,  трета степен на професионална квалификация

   

  Професионално направление „Администрация и управление”, код 345

  1. Професия „Касиер“, код 345060

  1.1. Специалност „Касиер”, код 3450601, първа степен на професионална квалификация


  Професионално направление „Машиностроене, металообработване и металургия”, код 521

  1. Професия „Машинен техник“, код 521010

  1.1. Специалност „Машини и системи с ЦПУ”, код 5210105, трета степен на професионална квалификация

  2. Професия „Машинен оператор“, код 521030

  2.1. Специалност „Металорежещи машини”, код 5210301, втора степен на професионална квалификация

  2.2. Специалност „Машини за гореща обработка на металите”, код 5210302, втора степен на професионална квалификация

  2.3. Специалност „Машини и съоръжения за заваряване”, код 5210303, втора степен на професионална квалификация

  3. Професия „Машинен монтьор”, код  521040

  3.1. Специалност „Машини и съоръжения в текстилната, обувната и дървообработващата промишленост”, код 5210416, втора степен на професионална квалификация

  4. Професия „Заварчик“, код 521090

  4.1. Специалност „Заваряване”, код 5210901, първа степен на професионална квалификация.

  5. Професия „Шлосер“, код 521110

  5.1. Специалност „Шлосерство”, код 5211101, първа степен на професионална квалификация.

   

  Професионално направление „Електротехника и енергетика”, код 522

  1. Професия „Електротехник“, код 522010

  1.1. Специалност „Електрически машини и апарати”, код 5220101, трета степен на професионална квалификация.

  1.2. Специалност „Електроенергетика”, код 5220102, трета степен на професионална квалификация.

  1.3. Специалност „Електрообзавеждане на производството”, код 5220103, трета степен на професионална квалификация.

  1.4. Специалност „Електрически инсталации”, код 5220109, трета степен на професионална квалификация.

  1.5. Специалност „Електродомакинска техника”, код 5220110, трета степен на професионална квалификация.

  2. Професия „Електромонтьор“, код 522020

  2.1. Специалност „Електрически машини и апарати”, код 5220201, втора степен на професионална квалификация.

  2.2. Специалност „Електрообзавеждане на производството“, код 5220204, втора степен на професионална квалификация.

  2.3. Специалност „Електрически инсталации”, код 5220210, втора степен на професионална квалификация.

  2.4. Специалност „Електродомакинска техника“, код 5220211, втора степен на професионална квалификация.

  2.5. Специалност „Електроенергетика“, код 5220212, втора степен на професионална квалификация.

  3. Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“, код 522030

  3.1. Специалност „Газова техника”, код 5220306, трета степен на професионална квалификация.

  3.2. Специалност „Климатична и вентилационна техника“, код 5220307, трета степен на професионална квалификация

  4. Професия „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“, код 522040

  4.1. Специалност „Топлоенергетика”, код 5220401, втора степен на професионална квалификация.

  4.2. Специалност „Газова техника“, код 5220406, втора степен на професионална квалификация

  5. Професия „Оператор на парни и водогрейни съоръжения“, код 522050

  5.1. Специалност „Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения”, код 5220501, втора степен на професионална квалификация.

   

  Професионално направление „Електроника автоматика, комуникационна и компютърна техника”, код 523

  1. Професия „Техник по комуникационни системи“, код 523010

  1.1. Специалност „Телекомуникационни системи”, код 5230102, трета степен на професионална квалификация.

   

  Професионално направление „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства”, код 525

  1. Професия „Техник по транспортна техника”, код 525010

  1.1. Специалност „Автотранспортна техника”, код 5250101, трета степен на професионална квалификация.

  1.2. Специалност „Пътно - строителна техника”, код 5250102, трета степен на професионална квалификация.

  2. Професия „Техник по подемно - транспортна техника”, код 525050

  2.1. Специалност „Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства”, код 5250501, трета степен на професионална квалификация.

  2.2. Специалност „Подемно - транспортна техника с електрозадвижване”, код 5250502, трета степен на професионална квалификация.

  3. Професия „Монтьор на подемно - транспортна техника”, код 525060

  3.1. Специалност „Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства, код 5250601, втора степен на професионална квалификация.

  3.2. Специалност „Подемно - транспортна техника с електрозадвижване”, код 5250602, трета степен на професионална квалификация.

   

  Професионално направление „Производствени технологии - текстил, облекло, обувки и кожи”, код 542

  1. Професия „Шивач”, код 542110

  1.1. Специалност „Шивачество”, код 5421101, първа степен на професионална квалификация

   

  Професионално направление „Строителство”, код 582

  1. Професия „Строител”, код 582030

  1.1. Специалност „Кофражи”, код 5820302, втора степен на професионална квалификация.

  1.2. Специалност „Армировка и бетон”, код 5820303, втора степен на професионална квалификация.

  1.3. Специалност „Зидария”, код 5820304,  втора степен на професионална квалификация.

  1.4. Специалност „Мазилки и шпакловки”, код 5820305, втора степен на професионална квалификация.

  1.5. Специалност „Вътрешни облицовки и настилки”, код 5820306, втора степен на професионална квалификация.

  1.6. Специалност „Външни облицовки и настилки”, код 5820307, втора степен на професионална квалификация

  1.7. Специалност „Бояджийски работи”, код 5820309, втора степен на професионална квалификация.

  1.8. Специалност „Строително дърводелство”, код 5820310, втора степен на професионална квалификация.

  1.9. Специалност „Строително тенекеджийство”, код 5820311, втора степен на професионална квалификация.

  1.10. Специалност „Покриви”, код 5820312, втора  степен на професионална квалификация.

  2. Професия „Строител монтажник”, код 582040

  2.1. Специалност „Стоманобетонни конструкции”, код 5820401, втора степен на професионална квалификация.

  2.2. Специалност „Метални конструкции”, код 5820402, втора степен на професионална квалификация.

  2.3. Специалност „Сухо строителство”, код 5820403, втора степен на професионална квалификация.

  2.4. Специалност „Дограма и стъклопоставяне”, код 5820404, втора степен на професионална квалификация.

  2.5. Специалност „Изолации в строителството”, код 5820405,втора степен на професионална квалификация.

  3. Професия „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи”, код 582050

  3.1. Специалност „Вътрешни ВиК мрежи”, код 5820501, втора степен на професионална квалификация.

  3.2. Специалност „Външни ВиК мрежи”, код 5820502, втора степен на професионална квалификация.

  4. Професия „Помощник в строителството”, код 582080

  4.1. Специалност „Основни и довършителни работи”, код 5820801, първа степен на професионална квалификация.

  5. Професия „Помощник пътен строител”, код 582090

  5.1. Специалност „Пътища, магистрали и съоръжения”, код 5820901, първа степен на професионална квалификация.

   

  Професионално направление „Растениевъдство и животновъдство”, код 621

  1. Професия „Техник на селскостопанска техника”, код 621070

  1.1. Специалност „Механизация на селското стопанство”, код 6210701, трета степен на професионална квалификация

  2. Професия „Монтьор на селскостопанска техника”, код 621080

  2.1. Специалност „Механизация на селското стопанство”, код 6210801, втора степен на професионална квалификация

   

  Професионално направление „Градинарство (паркове и градини)”, код 622

  1. Професия „Работник в озеленяването”, код 622030

  1.1. Специалност „Озеленяване и цветарство”, код 6220301, първа степен на професионална квалификация.

   

  Професионално направление „Здравни грижи”, код 723

  1. Професия „Болногледач”, код 723020

  1.1. Специалност „Здравни грижи”, код 7230201, трета степен на професионална квалификация.

   

  Професионално направление „Социални работи и консултиране”, код 762

  1. Професия „Социален асистент”, код 762040

  1.1. Специалност „Подпомагане на деца”, код 7620401, втора степен на професионална квалификация.

  1.2. Специалност „Подпомагане на възрастни”, код 7620402, втора степен на професионална квалификация.

   

  Професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”, код 811

  1. Професия „Сервитьор-барман”, код 811080

  1.1. Специалност „Обслужване на заведения в общественото хранене”, код 8110801, втора степен на професионална квалификация

  2. Професия „Работник в заведенията за хранене и развлечения”, код 811090

  2.1. Специалност „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за  хранене и развлечения", код 8110901, първа степен на професионална квалификация

   

  Използваме "бисквитки", за да подобрим уебсайта и да улесним използването му. Бисквитките, използвани за основната работа на този сайт, вече са зададени. За да разберете повече за бисквитките и за това как да ги изтривате посетете следния линк Политика за поверителност.

  Приемам "бисквитки" от този сайт.
  EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk