Начало | Нормативни актове
Нормативна уредба - здравословни и безопасни условия на труд

Европейско законодателство относно безопасността и здравето

Европейските директиви са правнообвързващи и трябва да бъдат транспонирани в национални закони от държавите-членки

Рамкова директива за БЗР
» Работни места, оборудване, знаци, лични предпазни средства
» Излагане на въздействието на химични агенти и химическа безопасност
» Излагане на въздействието на физически опасности
» Излагане на въздействието на биологични агенти
» Разпоредби относно риска, свързан с натоварване, ергономични и психо-социални рискове
» Разпоредби за различни сектори и във връзка с работниците

ДИРЕКТИВА (89/391/ЕИО) НА СЪВЕТА от 12 юни 1989 година за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място

ДИРЕКТИВА 89/654/ЕИО НА СЪВЕТА от 30 ноември 1989 година относно минималните изисквания за безопасност и здраве на работното място (първа специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)

ДИРЕКТИВА 89/655/ЕИО НА СЪВЕТА относно минималните изисквания при използването на работни съоръжения по време на работа

ДИРЕКТИВА (92/58/ЕИО) НА СЪВЕТА от 24 юни 1992 година относно минималните изисквания за осигуряване на знаци за безопасност и/или здраве по време на работа (Девета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)

ДИРЕКТИВА (1999/92/ЕО) НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 1999 година относно минималните изисквания за подобряване защитата на здравето и безопасността на работниците в потенциален риск от експлозивни атмосфери (петнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета (Текст от значение за ЕИП)

Морска трудова конвенция, 2006 г., на международната организация на труда (приета от конференцията на деветдесет и четвъртата й сесия, женева, февруари 2006 г.) (ратифицирана със закон, приет от 40-ото народно събрание на 27 май 2009г.

КОНВЕНЦИЯ 161 За службите по трудова медицина от 1985 год. на Международната организация по труда, ратифицирана на 24.11.2011 год.

Конституция на Република Българияв сила от 07.13.1991г.

Чл. 48. (1) Гражданите имат право на труд. Държавата се грижи за създаване на условия за осъществяване на това право.

(2) Държавата създава условия за осъществяване на правото на труд на лицата с физически и психически увреждания.

(3) Всеки гражданин свободно избира своята професия и място на работа.

(4) Никой не може да бъде заставян да извършва принудителен труд.

(5) Работниците и служителите имат право на здравословни и безопасни условия на труд, на минимално трудово възнаграждение и на заплащане, съответстващо на извършената работа, както и на почивка и отпуск при условия и по ред, определени със закон.

§ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г.) Този закон цели да усъвършенствува подготовката, издаването и прилагането на нормативните актове.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г.) Нормативни актове могат да издават само органите, предвидени от Конституцията, или от закон. (2) Компетентността да се издават нормативни актове не може да се прехвърля.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г.) Кодексът е нормативен акт, който урежда обществените отношения, предмет на цял клон на правната система или на обособен негов дял. (2) Правилата на този закон, които се отнасят до законите, се прилагат и за кодексите.

КОДЕКС НА ТРУДА - в сила от 01.01.1987г.

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ - в сила от 01.01.2000г.

ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, Обн. ДВ. бр.124 от 1997г.

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО, В сила от 01.01.2005г.

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ, в сила от 05.02.2002г.

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА, Обн. ДВ. бр.74 от 2005г.

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, Обн. ДВ. бр.102 от 19.12.2006г.

ЗАКОН ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ, Обн. ДВ. бр.86 от 1999г.

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, в сила от 31.03.2001г.

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ - В сила от 13.07.2012 г.

ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА СТАНДАРТИЗАЦИЯ, в сила от 05.05.2006 г.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕРВАНИЯТА, в сила от 09.11.2002 г.

ЗАКОН ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯ, в сила от 1.01.2008 г.

ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, в сила от 01.08.2016 г.

ЗАКОН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ, Обн. ДВ. бр.68 от 30 Юли 1999г.

ЗАКОН ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ, в сила от 08.02.2008 г.

ЗАКОН ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, в сила от 01.01.2019 г.

ЗАКОН ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ НА ТРУДА, В сила от 01.01.2009г.

§ ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ §

НАРЕДБА № 1 от 23 март 2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд "условия на труд"

НАРЕДБА № рд-07-3 от 3 ноември 2016 г. за определяне на правилата за поставяне и графичното изображение на знака по чл. 404, ал. 1, т. 3 от кодекса на труда

НАРЕДБА за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация от органите за инспектиране на труда

НАРЕДБА № 3 от 23.02.2010г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл.15, ал.1 от закона за здравословни и безопасни условия на труд

НАРЕДБА № 3 от 27.07.1998г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове

НАРЕДБА № 3 от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87 на МС от 12.03.1997г. за създаване на органи по разработването и осъществяването на политиката за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд

НАРЕДБА № 5 от 20.04.2006г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение

НАРЕДБА за работата на лицата, ненавършили 15-годишна възраст

НАРЕДБА № 6 от 24.07.2006г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години

НАРЕДБА № 7 за вредните и тежките работи, забранени за извършване от жени

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗБУТ

НАРЕДБА № 5 от 11.05.1999г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска

НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

НАРЕДБА № 7 от 15.08.2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи

НАРЕДБА № 9 за здравно - хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците, Обн. ДВ. бр.46 от 7.06.1994г.

НАРЕДБА № 12 от 30.12.2005г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи

НАРЕДБА № 16 от 31.05.1999г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести

НОРМИ № 05 за физическо натоварване на работниците и хигиенно-физиологични и ергономични изисквания за рационална организация на работното място и трудовите процеси, Издадени от министъра на народното здраве, обн., ДВ, бр. 25 от г., изм., бр. 58 от 1979г., бр. 54 от 1999 год.

НАРЕДБА № 15 от 31.05.1999г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа

НАРЕДБА № РД - 07/8 от 20.12.2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа

Наредба № 18 от 23 юли 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци

НАРЕДБА № 2 от 22.05.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. НАРЕДБА № 1 от 30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи

НАРЕДБА № РД-06-4 от 2 март 2021 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при леене на метали и метални сплави

Наредба № РД-06-3 от 23 февруари 2022 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в черната и цветната металургия

НАРЕДБА № 3 от 23.03.2004г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично (студено) обработване на метали

НАРЕДБА № 6 от 25.05.2004г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина

НАРЕДБА № 8 от 23.09.2004г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с въздушни компресорни инсталации и уредби

НАРЕДБА № 9 от 23.09.2004г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи

НАРЕДБА № 9 от 16.12.1997г. за общи правила за управление на дейността по осигуряване на безопасността и опазване здравето на работещите в мините

НАРЕДБА № 9 от 29.07.2003г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при добиване на подземни богатства чрез сондиране

НАРЕДБА № 10 от 7.12.2004г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари

Наредба № 49 от 18 октомври 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи

НАРЕДБА № 4 от 1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания

НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 21 декември 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата

Наредба за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни - самостоятелни или прилежащи към места за настаняване

НАРЕДБА № 9 ОТ 17 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННА ГОДНОСТ НА ПРИСТАНИЩАТА И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРИСТАНИЩНИ ОБЕКТИ

ПРАВИЛНИК (Д-01-016) за безопасността на труда при производството, транспорта, съхраняването и употребата на кислород

ПРАВИЛНИК (Д-08-002) по безопасността на труда при заваряване и рязане на метали

ПРАВИЛНИК (Д-01-006) по безопасността на труда при боядисване на машиностроителни изделия

ПРАВИЛНИК (Д-01-007) по безопасност на труда при термична обработка на металите

ПРАВИЛНИК (Д-01-011) по безопасност на труда при ковашко-щамповъчното производство (гореща обработка)

ПРАВИЛНИК (Д-01-001) за безопасността на труда при разработване на находища по открит начин

ПРАВИЛНИК по безопасност на труда при взривните работи

ПРАВИЛНИК за здравословни и безопасни условия на труд в горите

Правила за здравословни и безопасни условия на труд в горските територии

Защита от въздействие на ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ

НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 21 декември 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата

ШУМ

НАРЕДБА № 6 от 15.08.2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум

НАРЕДБА № 6 от 26.06.2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите...

Наредба № 54 от 13 декември 2010г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда

НАРЕДБА № 4 от 27.12.2006г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха, В сила от 11.02.2005г.

ВИБРАЦИИ

НАРЕДБА № 3 от 05.05.2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации

НАРЕДБА № 9 от 12.02.2010г. за максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения

МИКРОКЛИМАТ

НАРЕДБА № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места, Обн. ДВ. бр. 63 от 01.08.2014г.

НАРЕДБА № 8 за микроклимата в подземните рудници, Обн. ДВ. бр.74 от 24 Септември 1985г.

СВЕТЛИНА И ОПТИЧНИ ЛЪЧЕНИЯ

НАРЕДБА № 49 за изкуствено осветление на сградите, Обн. ДВ. бр.7 от 23.01.1976г.

НАРЕДБА № 5 от 11.06.2010г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения

ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА

НАРЕДБА № рд-07-5 от 15 ноември 2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета

НАРЕДБА № 9 от 1991г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно - защитни зони около излъчващи обекти

ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ

НАРЕДБА за радиационна защита

НАРЕДБА № 11 от 22.10.2018г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения

НАРЕДБА № 13 от 16 декември 2016 г. за осигуряване на радиационна защита при работа с рентгенови уредби за медицински цели

НАРЕДБА за радиационна защита при дейности с радиационни дефектоскопи (Приета с ПМС № 93 от 15.04.2013 г., обн. ДВ, бр.38 от 23.04.2013 г.)

НАРЕДБА № 0-31 за работа с радиационни дефектоскопи, Обн. ДВ. бр.51 от 2.07.1974г.

НАРЕДБА № 30 от 31 октомври 2005 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване (отменена 2018г.)

НАРЕДБА за основните норми за радиационна защита, Обн. ДВ. бр.76 от 5 Октомври 2012г. (отменена 2018г.)

НАРЕДБА за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения, Приета с ПМС № 200 от 04.08.2004г. (отменена 2018г.)

НАРЕДБА за радиационна защита при дейности с материали с повишено съдържание на естествени радионуклид, Обн. ДВ. бр.76 от 5 Октомври 2012г.

НАРЕДБА № 11 от 9.01.2001г. за безопасност при съхраняване на отработено ядрено гориво

НАРЕДБА за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци, Приета с ПМС № 185 от 23.08.2013г.

НАРЕДБА за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия

Защита от въздействие на ХИМИЧНИ АГЕНТИ

НАРЕДБА за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси, Приета с ПМС № 182 от 20.08.2010г.

НАРЕДБА за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, Приета с ПМС № 152 от 30.05.2011г.

НАРЕДБА за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от приложение XVІІ на регламент (EO) № 1907/2006 (REACH)

НАРЕДБА № 13 от 30.12.2003г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

НАРЕДБА № 9 от 4.08.2006г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа

НАРЕДБА № 2 по безопасността на труда при производството и работата с хлор Обн. ДВ. бр.9 от 30 1979г.

Наредба № 3 от 22.03.2013г. за изискванията към инсталации, произвеждащи титанов диоксид Обн. ДВ. бр.49 от 2013г.

НАРЕДБА № 10 от 26.09.2003г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа

НАРЕДБА № 16 от 12.08.1999г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини

НАРЕДБА № 16-437 от 4.05.2007г. за условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори

НАРЕДБА № 104 от 22.08.2006г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита

НАРЕДБА № 36 от 30.11.2005 г. за изискванията към козметичните продукти

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ

НАРЕДБА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, В сила от 01.01.2013г.

НАРЕДБА за установяване на мерки по прилагане на регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой

НАРЕДБА № 6 от 26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

НАРЕДБА № 1 от 13.02.1998г. за условията и реда за утвърждаване на временни норми за емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни действащи обекти

НАРЕДБА № 1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии

НАРЕДБА № 1 от 16.01.2004г. за норми за бензен и въглероден оксид в атмосферния въздух

НАРЕДБА № 2 от 19.02.1998г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници

НАРЕДБА № 3 от 28.02.1984г. за пределно допустимите концентрации на химични вещества, отделяни от полимерни строителни материали в жилищни и обществени сгради

НАРЕДБА № 10 от 6.10.2003г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации

НАРЕДБА № 11 от 14.05.2007г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух

Наредба № 12 от 15 юли 2010г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух

НАРЕДБА № 14 от 23.09.1997г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места

Защита от въздействие на БИОЛОГИЧНИ АГЕНТИ

НАРЕДБА № 4 от 14.10.2002г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа

Наредба № 5 от 25.05.2006г. за хигиената на храните

НАРЕДБА за третиране на биоотпадъците, Обн. ДВ. бр. 92 от 22.10.2013г.

НАРЕДБА № 9 от 28.01.2006г. за мониторинг на зоонозите при профилактиката, ограничаването и ликвидирането им

НАРЕДБА № 110 от 18.09.2006г. за специфични изисквания за осъществяване на официален контрол за трихинела в месо

НАРЕДБА № 38 от 4.04.2006г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на салмонелозите, предаващи се чрез храни

НАРЕДБА № 5 от 6.04.2006г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози

ЕНЕРГЕТИКА

НАРЕДБА № 16-116 от 8.02.2008г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането

НАРЕДБА № 9 от 9.06.2004г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи

НАРЕДБА № 3 от 9.06.2004г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии

НАРЕДБА № 1 от 27.05.2010г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради

Наредба № рд-02-20-1 от 12 юни 2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи

НАРЕДБА № 22 от 8.05.2006г. за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация

ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ И МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА В сила от 01.06.2005г.)

ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ В сила от 29.08.2004г.)

ПРАВИЛНИК за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения (ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ В сила от 22.08.2004г.)

НАРЕДБА № 15 от 28.07.2005г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия

НАРЕДБА № РД-16-57 от 28.01.2008г. за дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи, както и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и електрическите уредби на потребителите

ТРАНСПОРТ

НАРЕДБА № 12 от 27.12.2004г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили

Наредба № н-8 от 27 юни 2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка

НАРЕДБА № 33 от 3.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на република България

НАРЕДБА № 11 от 31.10.2002г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари

НАРЕДБА № 34 от 6.12.1999г. за таксиметров превоз на пътници

НАРЕДБА № 2 от 29.06.2004г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии

НАРЕДБА № 3 от 11.05.2011г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории

НАРЕДБА № 36 от 15 май 2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на мпс и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания

НАРЕДБА № н-14 от 27 август 2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка

НАРЕДБА № н-32 от 16.12.2011г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

НАРЕДБА № 1 от 17.01.2001г. за организиране на движението по пътищата

НАРЕДБА № 18 от 23.07.2001г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци

НАРЕДБА № 2 от 17 януари 2001г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка

НАРЕДБА № 17 от 23.07.2001г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали

НАРЕДБА № 1 от 04.04.2007 г. за минималните изисквания за безопасност в тунели по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на република България

НАРЕДБА № 1 от 12.01.1996 г. за автотехнически експертизи

НАРЕДБА № 13 от 19.04.2004г. за изискванията за задължителната употреба на устройства за ограничаване на скоростта, монтирани в моторните превозни средства

НАРЕДБА № 1 от 4.04.2007г. за минималните изисквания за безопасност в тунели по републиканските пътища , които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на република българия

НАРЕДБА № 11 от 3.07.2001г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства

НАРЕДБА № 13 от 30.12.2005г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспорт

НАРЕДБА № 59 от 5.12.2006г. за управление на безопасността в железопътния транспорт

НАРЕДБА за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони

НАРЕДБА № 22 от 22.12.2008г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища

НАРЕДБА № 17 от 22.01.2013г. за извършване на превози на товари по вътрешни водни пътища

НАРЕДБА № 20 от 8.09.2011г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби

НАРЕДБА № 21 от 5.07.2005г. за безопасността на риболовните кораби

НАРЕДБА № 14 от 15.10.2012г. за летищата и летищното осигуряване

Инструкция № Iз-1665 от 22.08.2013г. за организацията на работа и реда за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение

ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)

НАРЕДБА № 40 от 14.01.2004г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари

НАРЕДБА № 46 от 30.11.2001г. за железопътен превоз на опасни товари

Наредба № 48 от 28.12.2001 г. за железопътен превоз на специфични товари, на товари без опаковка и на товари, изискващи особена опаковка

НАРЕДБА № 16 от 20 юни 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища (загл. доп. - дв, бр. 46 от 2013 г., в сила от 21.05.2013 г.)

НАРЕДБА № 18 от 4.03.1999г. за безопасен превоз на опасни товари по въздуха

НАРЕДБА за условията и реда за извършване на превоз на радиоактивни вещества

ТРЕТИРАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

НАРЕДБА № 2 ОТ 23 ЮЛИ 2014 Г. ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ

НАРЕДБА № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, В сила от 03.06.2014 г.

Наредба за третиране на биоотпадъците

Наредба за разделно събиране на биоотпадъците

Наредба за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци

Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства

Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми

Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване

Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации

Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки, В сила от 06.11.2012 г.

Наредба № 15 от 28.09.2004 г. за предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари

СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ

НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения

НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, В сила от 12.05.2003г.

НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии, от 15.07.2014г.

НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, В сила от 19.08.2008г.

НАРЕДБА № 15 от 28.07.2005г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия

НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на гзовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, В сила от 23.10.2004г.

НАРЕДБА за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, В сила от 03.09.2004г.

НАРЕДБА № 6 от 25.11.2004г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ, В сила от 07.12.2004г.

Наредба № 4 от 5.11.2013г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи

НАРЕДБА за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби, В сила от 28.08.2001г.

НАРЕДБА за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, В сила от 28.05.2015г.

НАРЕДБА за същественитеизисквания и оценяване съответствието на машините, В сила от 29.12.2009г.

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства за асансьор, Обн. ДВ. бр.23 от 25 Март 2016г.

НАРЕДБА за съществените изисквания към въжените линии за превоз на хора и оценяване на съответствието на техните предпазни устройства и подсистеми, В сила от 01.01.2007г.

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съдовете под наляган, Обн. ДВ. бр.23 от 25 Март 2016г.

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане, Обн. ДВ. бр.33 от 26 Април 2016г.

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане.

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на котли за гореща вода, предназначени за работа с течни или газообразни горива, по отношение на коефициента на полезно действие, В сила от 30.06.2005 г.

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на уредите, захранвани с газово гориво, В сила от 21.04.2018 г.

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерван, Обн. ДВ. бр.23 от 25 Март 2016г.

НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние, Обн. ДВ. бр.81 от 14.10.2016г.

НАРЕДБА за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията, Приета с ПМС № 187 от 21.09.2000г.

НАРЕДБА № РД-16-317 от 27 февруари 2013 г. за реда за издаване на удостоверения и вписване в регистъра на лицата, които извършват монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници Нова от 12.3.2013 г.

ПРАВИЛНИК за организацията, задачите и функциите на военната инспекция за технически надзор на съоръженията с повишена опасност, В сила от 20.11.2012 г.

ПРАВИЛНИК за организацията, задачите и функциите на инспекция за специализиран технически надзор при дирекция "управление на собствеността и социални дейности" в министерството на вътрешните работи, В сила от 30.11.2012 г.

ПРАВИЛНИК за организацията, задачите и функциите на специализиран орган на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за технически надзор на съоръженията с повишена опасност

НАРЕДБА за маркировката за съответствие, Приета с ПМС № 191 от 16.08.2005 г.

НАРЕДБА за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол

ПОЖАРО И ВЗРИВООПАСНА СРЕДА, ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА - МЪЛНИЕЗАЩИТА

НАРЕДБА № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

НАРЕДБА № 8121з-531 от 9.09.2014г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и ко......В сила от 19.09.2014г.
НАРЕДБА № 8121з-882 от 25.11.2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол

НАРЕДБА № 8121з-758 от 22.10.2014г. за осъществяване на превантивна дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на министерството на вътрешните работи

НАРЕДБА № 8121з-1100 от 9.09.2015 г. за изискванията към квалификацията на персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност

НАРЕДБА № 8121з-968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи

НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009г. за строително - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

Наредба № 8121з-906 от 30.07.2015г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол

НАРЕДБА № 11 от 27.12.2004г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера, Обн. ДВ. бр.23 от 25 Март 2016г.

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на взривните вещества за граждански цел, Обн. ДВ. бр.23 от 25 Март 2016г.

НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и контрола над тях във и от въоръжените сили на република България

НАРЕДБА № 2 от 10.07.2000г. за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на пиротехническите изделия, Приета с ПМС № 315 от 18.12.2009г.

НАРЕДБА № 4 от 22.12.2010г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства

ЗЛОПОЛУКИ, АВАРИИ, ПРОИЗШЕСТВИЯ, СПАСЯВАНЕ

НАРЕДБА за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука" (Приета с ПМС № 24 от 06.02.2006г.)

НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, В сила от 1.01.2000г.

НАРЕДБА за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия

НАРЕДБА за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях

НАРЕДБА № рд-04-02 от 25 ноември 2016 г. за условията и реда за използването на информационна система за техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, предоставена от държавната агенция за метрологичен и технически надзор

НАРЕДБА № 1 от 16.04.2007г. за обследване на аварии в строителството

НАРЕДБА № 23 от 24 октомври 2011 г. за докладване и разследване на произшествия в морските пространства

НАРЕДБА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях

НАРЕДБА № 2 от 12 септември 1990г. за защита от аварии при дейности с опасни химични вещества

НАРЕДБА № 1 за спасителната дейност в мините, химическите и металургичните заводи, В сила от 01.09.1978г.

НАРЕДБА за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авари, В сила от 29.11.2011 г.

НАРЕДБА № 1 от 15.11.1999г. за норми за целите на радиационна защита и безопасност при ликвидиране на последствията от урановата промишленост в Република България

НАРЕДБА № Н -32 от 09.19.2007г. за съгласуването на действията и обмяната на информация при разследване на железопътни произшествия и инциденти

НАРЕДБА № 3 от 25.05.2009г. за аварийно-спасителното осигуряване на гражданските летища

НАРЕДБА № 12 от 29.12.2005г. за условията, реда и изискванията към системата за търсене и спасяване при авиационно произшествие

НАРЕДБА № 13 от 27.01.1999г. за разследване на авиационни произшествия

НАРЕДБА за планиране и готовност за действие при радиационна авария,Обн. ДВ. бр.33 от 9 Април 1999г.

НАРЕДБА № 28 от 3.10.2006г. за условията и реда за медицинско осигуряване и здравни норми за защита на лицата в случай на радиационна авария

НАРЕДБА № 1 от 29.10.2008г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение

НАРЕДБА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях

НАРЕДБА за ранното предупреждение и оповестяването при бедствия, Приета с ПМС №70 от 27.03.2009г.

НАРЕДБА за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия

ПРАВИЛНИК за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи (ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ)

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-914 от 1.12.2014 г. за условията и реда за осъществяване на неотложни аварийно-възстановителни работи

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-915 от 1.12.2014 г. за условията и реда за осъществяване на оперативна защита при наводнения

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-953 от 8 декември 2014 г. за условията и реда за осъществяване на химическа, биологическа и радиационна защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-955 от 8 декември 2014 г. за условията и реда за осъществяване на операции по издирване и спасяване

ЛПС И РАБОТНО ОБЛЕКЛО

НАРЕДБА № 3 от 19.04.2001г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства, В сила от 21.04.2018 г.

Наредба за безплатно работно и униформено облекло, Обн. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г.

Наредба № 14 от 16 ноември 2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Наредба № 8121з-1010 от 24 август 2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в министерството на вътрешните работи

Наредба № 8121з-573 от 30 май 2018 г. за условията и реда за изплащане ежегодно на парична сума за облекло на лицата, работещи по трудово правоотношение в министерството на вътрешните работи

Наредба № 3 от 15 февруари 2012 г. за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло от служителите в изпълнителна агенция по горите, нейните...

Наредба № 8121з-1175 от 29 септември 2015 г. за условията и реда за осигуряване на държавните служители в министерството на вътрешните работи на работно и униформено облекло, друго вещево имущество и снаряжение и ежегодно парична сума за облекло на неносещите униформа държавни служители

БЕЗПЛАТНА ХРАНА, РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ, ОТПУСКИ

НАРЕДБА № 11 от 21.12.2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея

НАРЕДБА № 8121з-904 от 30.07.2015г. за определяне на условията и реда за предоставяне на безплатна храна на служителите на министерството на вътрешните работи за извършване на дейности, свързани със специфичния характер на труда на служителите, и на ободряващи напитки на служителите, полагащи труд през нощта от 22,00 до 06,00 ч.

НАРЕДБА № н-5 от 2.04.2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки на военнослужещите и цивилните служители от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия и на курсантите във висшите военни училища в мирно време

НАРЕДБА за изменение и допълнение на наредба № 9 от 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата (дв, бр. 73 от 2011 г.)

НАРЕДБА № 7 от 9.07.2003г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор

НАРЕДБА № 15 от 31.05.1999г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа

НАРЕДБА за работното време, почивките и отпуските, Приета с ПМС № 72 от 30.12.1986г.

НАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск, Приложение № 2 към ПМС № 267 от 12.12.2005г.

НАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време, Приложение № 1 към ПМС № 267 от 12.12.2005г.

НАРЕДБА № 2 за реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на работодателя

НАРЕДБА за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт, (В сила от 01.01.2007г.); ( В сила от 23.03.2009г.) за самостоятелно заетите водачи в автомобилния транспорт; за всеки работник, представляващ част от пътуващия персонал, в т. ч. стажанти, чиито услуги се използват от транспортно предприятие

НАРЕДБА № 50 от 28.12.2001г. за работното време на ръководния и изпълнителския персонал, зает с осигуряване на превозите на пътници и товари в железопътния транспорт

НАРЕДБА № 4018 от 16.09.2005г. за работното време на авиационния персонал

НАРЕДБА № 8121з-776 от 29 юли 2016 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в министерството на вътрешните работи

Наредба № н-15 от 27 април 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия

НАРЕДБА № Н-3 от 8 февруари 2011 г. За условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, за военнослужещите и цивилните служители от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия

САНИТАРНО - ХИГИЕННИ И ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ

НАРЕДБА № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните

НАРЕДБА за изискванията за етикетирането и представянето на храните

НАРЕДБА за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места

НАРЕДБА № 3 от 24 януари 2005г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

НАРЕДБА № 11 от 2.03.1987г. за стаите за лична хигиена на жените и за почивка на бременните жени

НАРЕДБА № 5 от 4.03.1996г. за хигиенните изисквания към устройството, обзавеждането и експлоатацията на общежития

НАРЕДБА № 15 от 16.08.1996г. за хигиенните изисквания към устройството и експлоатациятана обекти за временно настаняване

НАРЕДБА № 12 от 16.11.2018 г. за здравните изисквания към обществените перални

НАРЕДБА № 2 от 5.02.2007г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване

НАРЕДБА № 9 за здравно - хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците, Обн. ДВ. бр.46 от 7.06.1994г.

НАРЕДБА № 24 от 5.09.2006г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните разписания на учебните занятия

НАРЕДБА № 3 от 5.12.2007г. за здравните изисквания към детските градини

НАРЕДБА № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях

НАРЕДБА № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата

НАРЕДБА № 24 от 20.10.2003г. за санитарно - хигиенните изисквания към дискотеките

НАРЕДБА № 6 за хигиенните норми и изисквания към устройството и експлоатацията на обществените сауни, Обн. ДВ. от бр.69 13.08.1993г.

НАРЕДБА № 37 за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални, Обн. ДВ. бр.95 от 27.10.1995г.

НАРЕДБА № 15 от 21.08.1987г. за хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони

НАРЕДБА № 11 за санитарно - хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки, Обн. ДВ . бр.37 от 21.04.1995г.

НАРЕДБА № 7 за хигиенните изисквания за устройството и експлоатацията на гъбарници, Обн. ДВ. бр.28 от 6.04.1984г.

НАРЕДБА № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, Обн. ДВ. бр.46 от 4.06.1992г.

НАРЕДБА № 4 за хигиенните изисквания при използуването на язовири за питейно - битово водоснабдяване, Обн. ДВ. бр.18 от 2.03.1984г.

НАРЕДБА № 16 за хигиенните и ветеринарно - санитарните изисквания за съхраняване и използуване на особено бързоразвалящите се продукти, Обн. ДВ. бр.83 от 19.10.1984г.

НАРЕДБА № 23 от 19.07.2005г. за физиологичните норми за хранене на населението

ЗДРАВНО НАБЛЮДЕНИЕ, МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ЗАКРИЛА

НАРЕДБА № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците

НАРЕДБА № 8 от 3 ноември 2016г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

НАРЕДБА № н-4 от 18 февруари 2013г. за военномедицинска експертиза

НАРЕДБА № 10 от 19.06.2014г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания

НАРЕДБА № 4 от 24 октомври 2016г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците

НАРЕДБА № 15 от 27.06.2006г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони

НАРЕДБА № 8 от 18.03.2005г. за провеждане на задължителните начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи на лица, упражняващи физическо възпитание и спорт

НАРЕДБА № 3 от 11 май 2011г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории

НАРЕДБА № 36 от 15.05.2006г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни...

НАРЕДБА № 54 от 2.06.2003г. за медицинските и психологическите изисквания към персонала, който осъществява железопътни превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, и за провеждане на предпътните (предсменни) медицински прегледи

НАРЕДБА № н-11 от 30.04.2014г. за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в република България

НАРЕДБА № 21 от 25.04.2007г. за правилата за освидетелстване при определяне на медицинската годност за летателна работа и други видове авиационни дейности в гражданското въздухоплаване

НАРЕДБА № 39 от 26.01.2009г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за авиационни учебни центрове, обучаващи пилоти, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал - пилоти, в съотве...

НАРЕДБА № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в министерството на вътрешните работи

НАРЕДБА № 29 от 16.09.2005г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения

НАРЕДБА № 32 от 7.11.2005г. за условията и реда за извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения

НАРЕДБА № 21 от 2.08.2006г. за условията и реда за провеждане на медицинско облъчване с източници на йонизиращи лъчения при извършване на медикоправни процедури на лица, срещу които е образувано наказателно производство

НАРЕДБА № 6 от 24.07.2006г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години

НАРЕДБА № РД-07-4 от 15.06.2015 год. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки

НАРЕДБА № 5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от кодекса на труда

НАРЕДБА № н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Наредба № 47 от 11.12.2009г. за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на синдрома на придобитата имунна недостатъчност

НАРЕДБА № 21 от 18.07.2005г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести

НАРЕДБА № 4 от 21.06.2000г. за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване

Наредба за медицинската експертиза, Приета с ПМС № 120 от 23.06.2017 г.

НАРЕДБА за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести (Приета с ПМС № 168 от 11.07.2008г.)

СПИСЪК НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ

НАРЕДБА за трудоустрояване, Обн. ДВ. бр.7 от 27.01.1987г.

НАРЕДБА № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност

НАРЕДБА № н-19 от 2 декември 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища (загл. доп. - дв, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - дв, бр. 56 от 2011 г.)

Правилник за прилагане на закона за хората с увреждания

Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания

Наредба № 35 от 29.12.2006г. за условията и реда за предоставяне на месечна добавка за диетично хранене и лекарствени продукти на лица с трайни увреждания със 71 и над 71 на сто намалена работоспособност и на деца с намалена възможност за социал...

НАРЕДБА № 6 от 19.03.2003г. за реда и местата за извършване на специализираните медицински и психологически изследвания и на периодичните здравни прегледи и методите за тяхното провеждане

Наредба № 42 от 26 август 2010г. за утвърждаване на медицински стандарт "професионални болести"

НАРЕДБА № 8 от 26.11.2007г. за условията и реда за финансиране на диагностиката на професионалните болести от фонд "условия на труд"

ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

НАРЕДБА № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор

НАРЕДБА за документите за заемане на държавна служба

НАРЕДБА № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от кодекса на труда (загл. изм. - дв, бр. 17 от 2011 г., в сила от 25.02.2011 г.)

НАРЕДБА № РД 07-8 от 13 юли 2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от кодекса на труда пред инспекцията по труда

НАРЕДБА за трудовата книжка и трудовия стаж

НАРЕДБА № 2 за реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на работодателя, Обн. ДВ. бр.38 от 1994г.

НАРЕДБА за структурата и организацията на работната заплата, Приета с ПМС № 4 от 17.01.2007 г.

НАРЕДБА за заплатите на служителите в държавната администрация

НАРЕДБА за командировките в страната

НАРЕДБА за дългосрочните командировки в чужбина

НАРЕДБА за служебните командировки и специализации в чужбина

НАРЕДБА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ТРУДА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ

Инструкция № 13 от 31.10.2000г. за прилагане на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране

Инструкция № 5 от 30.07.2005г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник

НАРЕДБА № 1 от 7.02.2007 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни

Правилник за прилагане на националната класификация на професиите и длъжностите

Класификатор на длъжностите в администрацията

Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията

НАРЕДБА за длъжностните характеристики на държавните служители

НАРЕДБА за провеждане на конкурсите за държавни служители

НАРЕДБА за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация

НАРЕДБА за служебното положение на държавните служители

ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖИ

НАРЕДБА № РД - 07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

НАРЕДБА № 4 от 3.11.1998г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

НАРЕДБА № 24 от 2.12.2002г. за условията и реда за обучение за оказване на първа долекарска помощ от водачи на моторни превозни средства

НАРЕДБА № 41 от 4.08.2008 г. За условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация

НАРЕДБА № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити

Инструкция № 3 от 17.10.2008 г. за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство

НАРЕДБА № 27 от 31.03.2000 г. за авиационните учебни центрове

НАРЕДБА № 8121з-346 от 25 юли 2014 г. за професионалното обучение на служителите от министерството на вътрешните работи

!!! Голяма част от злополуките при работа стават с работещи, които нямат необходимата квалификация (придобити знания и умения за изпълнението на възложената им работа). Липсата на квалификация влияе пряко върху:

> безопасността на самия работещ и всички останали лица, които се намират в непосредствена близост до работното му място;

> качеството на крайния продукт и безопасността на потребителите на този продукт.

ПРИДОБИВАНЕ И ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ

ПРАВИЛНИК за подготовка на изпълнителски, контролни и ръководни кадри по газокислородно рязане и заваряване, Обн. ДВ. бр.51 от 30.06.1970г.

НАРЕДБА № 7 от 11.10.2002г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване

Наредба № 1 от 15 февруари 2019 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение

НАРЕДБА № 1 от 10.04.2006г. за придобиване или признаване на праваспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията

НАРЕДБА № 1 от 4.05.2002г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки


НАРЕДБА № 2 от 17.01.2001г . за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли


Наредба № 23 от 9 октомври 2018 г. за придобиване на квалификация по професията "оператор на парни и водогрейни съоръжения"

НАРЕДБА № 3 от 17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори"

Наредба № 1 от 15 февруари 2019 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение

НАРЕДБА № 31 от 26.07.1999г. за изискванията, условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство

НАРЕДБА № 37 от 2.08.2002г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение

НАРЕДБА № 38 от 16.04.2004г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити

ИНСТРУКЦИЯ № 3 от 17 октомври 2008 г. за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство

НАРЕДБА № 39 от 29.01.2004г. за изискванията към водачите на моторни превозни средства от различните категории и подкатегории

НАРЕДБА № 41 от 4.08.2008г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация

НАРЕДБА № 56 от 14.02.2003г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите

НАРЕДБА № 1 от 16.01.2003г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал

НАРЕДБА № 39 от 26.01.2009г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за авиационни учебни центрове, обучаващи пилоти, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал - пилоти, в съответствие с изискванията на JAR- FCL 1 и JAR- FCL 3 и контрола върху тях

НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия, Приета с ПМС № 209 от 06.08.2004г.

НАРЕДБА № 6 за критериите и изискванията за обучението, квалификацията и правоспособността на кадрите, работещи в областта на атомната енергия

ПРИЗНАВАНЕ И ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ЗАКОН за признаване на професионални квалификации

СПИСЪК НА РЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител"

НАРЕДБА № 2 от 22 юни 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години

НАРЕДБА № 2 от 8.09.2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение

НАРЕДБА № 1 от 8.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)

НАРЕДБА № 2 от 13 ноември 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности

НАРЕДБА за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка

НАРЕДБА № 4 от 30.05.2004г. за видовете професии или дейности, за които поради тяхното естество или условията, при които се осъществяват, полът е съществено и определящо професионално изискване по смисъла на чл. 7, ал. 1, т. 2 от закона за защита ср...

НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител"

Наредба № 26 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "данъчен и митнически посредник"

Наредба № 69 от 13 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "проектант компютърни мрежи"

Наредба № 76 от 26 септември 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "графичен дизайнер"

Наредба № 82 от 22 юли 2013 г. за придобиване на квалификация по професията "компютърен график"

Наредба № 79 от 11 март 2013 г. за придобиване на квалификация по професията "компютърен аниматор"

Наредба № 20 от 24 септември 2004 г. за придобиване на квалификация по професия "програмист"

Наредба № 19 от 9 октомври 2018 г. за придобиване на квалификация по професията "системен програмист"

Наредба № 68 от 13 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "оператор информационно осигуряване"

Наредба № 36 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "оператор на компютър"

Наредба № 28 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "фирмен мениджър"

Наредба № 33 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "офис мениджър"

Наредба № 34 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "офис секретар"

Наредба № 83 от 22 юли 2013 г. за придобиване на квалификация по професията "сътрудник по управление на индустриални отношения"

Наредба № 29 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "сътрудник в бизнес услуги"

Наредба № 5 от 4.12.2006г. за придобиване на квалификация по професия "сътрудник в малък и среден бизнес"

Наредба № 31 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "снабдител"

Наредба № 23 от 23 август 2019 г. за придобиване на квалификация по професията "продавач-консултант"

Наредба № 30 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "касиер"

Наредба № 35 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "деловодител"

Наредба № 25 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "финансов отчетник"

Наредба № 27 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "оперативен счетоводител"

Наредба № 24 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "финансист"

Наредба № 32 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "икономист"

Наредба № 84 от 22 юли 2013 г. за придобиване на квалификация по професията "икономист-информатик"

Наредба № 13 от 12.12.2006г. за придобиване на квалификация по професия "икономист-издател"

Наредба № 31 от 22.06.2010г. за придобиване на квалификация по професията "полиграфист"

Наредба № 10 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "монтажист"

Наредба № 12 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "тоноператор"

Наредба № 65 от 13 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "режисьор на пулт"

Наредба № 66 от 13 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "репортер и водещ"

Наредба № 13 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "аниматор"

Наредба № 11 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "фотограф"

Наредба № 3 от 4.12.2007г. за придобиване на квалификация по професия "бижутер"

Наредба № 8 от 5.02.2010г. за придобиване на квалификация по професията "козметик"

Наредба № 56 от 25 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "маникюрист-педикюрист"

Наредба № 9 от 5.02.2010г. за придобиване на квалификация по професията "фризьор"

Наредба № 11 от 4.12.2007г. за придобиване на квалификация по професия "обущар"

Наредба № 13 от 5.05.2010г. за придобиване на квалификация по професията "заварчик"

Наредба № 37 от 26.08.2010г. за придобиване на квалификация по професията "шлосер"

Наредба № 36 от 26.08.2010г. за придобиване на квалификация по професията "стругар"

Наредба № 42 от 15 декември 2010г. за придобиване на квалификация по професията "машинен оператор"

Наредба № 8 от 27 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията "машинен техник"

Наредба № 75 от 26 септември 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "машинен монтьор"

Наредба № 38 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "електротехник"

Наредба № 39 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "електромонтьор"

Наредба № 18 от 6.11.2003г. за придобиване на квалификация по професия "монтьор по комуникационни системи"

Наредба № 21 от 6.11.2003г. за придобиване на квалификация по професия "монтьор на компютърни системи"

Наредба № 4 от 4.12.2007г. за придобиване на квалификация по професия "монтьор на електронна техника"

Наредба № 20 от 23 август 2019 г. за придобиване на квалификация по професията "техник на електронна техника"

Наредба № 36 от 24.11.2003г за придобиване на квалификация по професия "техник на компютърни системи"

Наредба № 37 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "техник на прецизна техника"

Наредба № 14 от 5.05.2010г. за придобиване на квалификация по професията "техник по ортопедична техника"

Наредба № 23 от 15.12.2005г. за придобиване на квалификация по професия "техник по очна оптика"

Наредба № 88 от 22 юли 2013 г. за придобиване на квалификация по професията "мехатроника"

Наредба № 40 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "техник на енергийни съоръжения и инсталации"

Наредба № 41 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "монтьор на енергийни съоръжения и инсталации"

Наредба № 85 от 22 юли 2013 г. за придобиване на квалификация по професията "оператор на парни и водогрейни съоръжения"

Наредба № 23 от 11.06.2010г. за придобиване на квалификация по професията "техник - механизатор"

Наредба № 6 от 4.12.2006г. за придобиване на квалификация по професия "механизатор на горска техника"

НАРЕДБА № 21 от 15.12.2005г. за придобиване на квалификация по професия "монтьор на селскостопанска техника"

НАРЕДБА № 22 от 15.12.2005г. за придобиване на квалификация по професия "техник на селскостопанска техника"

Наредба № 1 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "монтьор на транспортна техника"

Наредба № 16 от 15.12.2005г. за придобиване на квалификация по професия "техник по транспортна техника"

Наредба № 57 от 8 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "авиационен техник"

Наредба № 34 от 1.07.2010г. за придобиване на квалификация по професията "работник по транспортна техника"

Наредба № 2 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "монтьор на подемно-транспортна техника"

Наредба № 3 от 17.01.2001г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори"

Наредба № 3 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "монтьор на железопътна техника"

Наредба № 19 от 11.06.2010г. за придобиване на квалификация по професията "техник по железопътна техника"

Наредба № 5 от 7.01.2010г. за придобиване на квалификация по професията "организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт"

Наредба № 4 от 7.01.2010г. за придобиване на квалификация по професията "организатор по експлоатация на автомобилния транспорт"

Наредба № 3 от 7 януари 2010г. за придобиване на квалификация по професията "организатор по експлоатация на пристанищата и флота"

Наредба № 20 от 11.06.2010г. за придобиване на квалификация по професията "корабен техник"

Наредба № 4 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "корабен монтьор"

Наредба № 16 от 11.06.2010г. за придобиване на квалификация по професията "корабоводител"

Наредба № 15 от 11.06.2010г. за придобиване на квалификация по професията "корабостроителен техник"

Наредба № 33 от 1.08.2010г. за придобиване на квалификация по професията "строителен техник"

Наредба № 5 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "строител"

Наредба № 21 от 23 август 2019 г. за придобиване на квалификация по професията "строител-монтажник"

Наредба № 1 от 6 януари 2011г. за придобиване на квалификация по професията "помощник в строителството"

Наредба № 7 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи"

Наредба № 8 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "пътен строител"

Наредба № 2 от 7 януари 2011г. за придобиване на квалификация по професията "помощник пътен строител"

Наредба № 2 от 14 април 2016 г. за придобиване на квалификация по професията "сондажен техник"

Наредба № 22 от 9 октомври 2018 г. за придобиване на квалификация по професията "сондьор"

Наредба № 14 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "каменоделец"

Наредба № 38 от 28.09.2010г. за придобиване на квалификация по професията "организатор в дървообработването и производството на мебели"

НАРЕДБА № 25 от 15.12.2005г. за придобиване на квалификация по професия "техник - технолог в дървообработването"

Наредба № 39 от 28.09.2010г. за придобиване на квалификация по професията "оператор в дървообработването"

Наредба № 15 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "работник в дървообработването"

Нарезба № 14 от 24.09.2004г . за придобиване на квалификация по професия "дърводелец"

Наредба № 67 от 13 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "дърворезбар"

Наредба № 17 от 24.09.2004г. за придобиване на квалификация по професия "дограмаджия"

Наредба № 16 от 24.09.2004г. за придобиване на квалификация по професия "мебелист"

Наредба № 2 от 14.02.2005г. за придобиване на квалификация по професия "тапицер"

Наредба № 25 от 14.06.2010г. за придобиване на квалификация по професията "работник в стъкларското производство"

Наредба № 26 от 14.06.2010г. за придобиване на квалификация по професията "работник в керамичното производство"

Наредба № 32 от 22.06.2010г. за придобиване на квалификация по професията "керамик"

Наредба № 90 от 22.11.2013г. за придобиване на квалификация по професията "химик-технолог"

Наредба № 42 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "химик-оператор"

Наредба № 20 от 9 октомври 2018 г. за придобиване на квалификация по професията "оператор в минната промишленост"

Наредба № 43 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "технолог в силикатните производства"

Наредба № 50 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "оператор в силикатните производства"

Наредба № 27 от 14.06.2010г. за придобиване на квалификация по професията "работник в полимерните производства"

Наредба № 5 от 1.09.2009г. за придобиване на квалификация по професията "лаборант"

Наредба № 70 от 13 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "техник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост"

Наредба № 45 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "техник-технолог по качеството на храни и напитки"

Наредба № 24 от 15.12.2005г. за придобиване на квалификация по професия "техник - технолог в хранително-вкусовата промишленост"

Наредба № 33 от 24.11.2003г. за придобиване на квалификация по професия "оператор в хранително-вкусовата промишленост"

Наредба № 32 от 24.11.2003г. за придобиване на квалификация по професия "технолог на производството и обслужването в заведенията за хранене"

Наредба № 6 от 4.12.2007г. за придобиване на квалификация по професия "работник в хранително-вкусовата промишленост"

Наредба № 44 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "хлебар-сладкар"

Наредба № 15 от 24.09.2004г. за придобиване на квалификация по професия "готвач"

Наредба № 16 от 4.12.2007г. за придобиване на квалификация по професия "работник в заведенията за хранене и развлечения"

Наредба № 7 от 4.12.2006г. за придобиване на квалификация по професия "сервитьор - барман"

Наредба № 6 от 5.02.2010г. за придобиване на квалификация по професията "ресторантьор"

Наредба № 17 от 6.11.2003г. за придобиване на квалификация по професия "хотелиер"

Наредба № 19 от 6.11.2003г. за придобиване на квалификация по професия "администратор в хотел"

Наредба № 6 от 4.12.2008г. за придобиване на квалификация по професията "портиер - пиколо"

Наредба № 13 от 24.09.2004г. за придобиване на квалификация по професия "камериер"

Наредба № 3 от 14 април 2016 г. за придобиване на квалификация по професията "организатор на обредно-ритуални дейности"

Наредба № 49 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "организатор на туристическа агентска дейност"

Наредба № 30 от 14.06.2010г. за придобиване на квалификация по професията "аниматор в туризма"

Наредба № 7 от 5.02.2010г. за придобиване на квалификация по професията "екскурзовод"

Наредба № 1 от 5 януари 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "екскурзовод"

Наредба № 8 от 4.12.2006г. за придобиване на квалификация по професия "планински водач"

Наредба № 3 от 7 март 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "планински водач"

Наредба № 12 от 27 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията "инструктор по спортно-туристическа дейност"

Наредба № 13 от 27 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията "помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност"

Наредба № 53 от 25 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "организатор на спортни прояви и първенства"

Наредба № 16 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "треньор"

Наредба № 55 от 25 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "помощник-треньор"

Наредба № 14 от 27 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията "инструктор по фитнес"

Наредба № 15 от 27 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията "помощник-инструктор по фитнес"

Наредба № 17 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания"

Наредба № 87 от 22 юли 2013 г. за придобиване на квалификация по професията "спортен масажист"

Наредба № 10 от 4.12.2006г. за придобиване на квалификация по професия "помощник-възпитател"

Наредба № 4 от 14 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията "инструктор по ергономия"

Наредба № 19 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "гувернантка"

Наредба № 81 от 22 юли 2013 г. за придобиване на квалификация по професията "дисководещ"

Наредба № 62 от 13 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "музикален оформител"

Наредба № 58 от 13 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "музикант-инструменталист"

Наредба № 59 от 13 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "музикант-вокалист"

Наредба № 60 от 13 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "балетист"

Наредба № 61 от 13 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "танцьор"

Наредба № 3 от 14.02.2005г. за придобиване на квалификация по професия "моделиер-технолог на обувни и кожено-галантерийни изделия"

Наредба № 37 от 24.11.2003г. за придобиване на квалификация по професия "оператор в производството на обувни и кожено-галантерийни изделия"

Наредба № 10 от 4.12.2007г. за придобиване на квалификация по професия "работник в обувно и кожено - галантерийнно производство"

Наредба № 16 от 12.12.2006г. за придобиване на квалификация по професия "текстилен техник"

Наредба № 17 от 12.12.2006г. за придобиване на квалификация по професия "десенатор на текстил"

Наредба № 7 от 4.12.2007г. за придобиване на квалификация по професия "оператор в текстилното производство"

Наредба № 91 от 22.11.2013г. за придобиване на квалификация по професията "работник в текстилно производство"

Наредба № 22 от 6.11.2003г. за придобиване на квалификация по професия "моделиер -технолог на облекло"

Наредба № 23 от 6.11.2003г. за придобиване на квалификация по професия "оператор в производството на облекло"

Наредба № 18 от 15.12.2005г. за придобиване на квалификация по професия "работник в производство на облекло"

Наредба № 7 от 1.09.2009г. за придобиване на квалификация по професията "шивач"

Наредба № 6 от 1.09.2009г. за придобиване на квалификация по професията "плетач"

Наредба № 12 от 12.12.2006г. за придобиване на квалификация по професия "дизайнер"

Наредба № 29 от 11.11.2003г. за придобиване на квалификация по професия "фермер"

Наредба № 8 от 4.12.2008г. за придобиване на квалификация по професията "животновъд"

Наредба № 47 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "техник-животновъд"

Наредба № 78 от 26 септември 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "ветеринарен техник"

Наредба № 46 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "растениевъд"

Наредба № 52 от 25 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "работник в растениевъдството"

Наредба № 13 от 4.12.2007г. за придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"

Наредба № 20 от 15.12.2005г. за придобиване на квалификация по професия "техник в лозаро -винарството"

Наредба № 2 от 7.01.2010г. за придобиване на квалификация по професията "техник по промишлен риболов и аквакултури"

Наредба № 15 от 4.12.2007г. за придобиване на квалификация по професия "рибовъд"

Наредба № 5 от 4.12.2008г. за придобиване на квалификация по професията "дивечовъд"

Наредба № 16 от 6.11.2003г. за придобиване на квалификация по професия "лесовъд"

Наредба № 14 от 4.12.2007г. за придобиване на квалификация по професия "техник -лесовъд"

Наредба № 7 от 4.12.2008г. за придобиване на квалификация по професията "работник в горското стопанство"

Наредба № 22 от 11.06.2010г. за придобиване на квалификация по професията "озеленител"

Наредба № 4 от 4.12.2008г. за придобиване на квалификация по професия "техник -озеленител"

Наредба № 21 от 11.06.2010г. за придобиване на квалификация по професията "работник в озеленяването"

Наредба № 11 от 1.03.2010г. за придобиване на квалификация по професията "техник -геолог"

Наредба № 35 от 1.07.2010г. за придобиване на квалификация по професията "геодезист"

Наредба № 92 от 22.11.2013г. за придобиване на квалификация по професията "еколог"

Наредба № 4 от 1.09.2009г. за придобиване на квалификация по професията "биотехнолог"

Наредба № 9 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "кинолог"

Наредба № 89 от 22 ноември 2013 г. за придобиване на квалификация по професията "куриер"

Наредба № 7 от 14 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията "спедитор-логистик"

Наредба № 20 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "продавач-консултант"

Наредба № 51 от 25 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "организатор интернет приложения"

Наредба № 22 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "търговски представител"

Наредба № 23 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "сътрудник в маркетингови дейности"

Наредба № 19 от 23 август 2019 г. за придобиване на квалификация по професията "данъчен и митнически посредник"

Наредба № 21 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "брокер"

Наредба № 12 от 1.03.2010г. за придобиване на квалификация по професията "посредник на трудовата борса"

Наредба № 22 от 23 август 2019 г. за придобиване на квалификация по професията "сътрудник социални дейности"

Наредба № 29 от 14.06.2010г. за придобиване на квалификация по професията "социален асистент"

Наредба № 72 от 26 септември 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "здравен асистент"

Наредба № 73 от 26 септември 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "болногледач"

Наредба № 1 от 7 април 2016 г. за придобиване на квалификация по професията "парамедик"

Наредба № 71 от 9 август 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "спасител при бедствия, аварии и катастрофи"

Наредба № 48 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "преводач жестомимичен език"

Наредба № 77 от 26 септември 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "библиотекар"

НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" в професионално направление "военно дело" по специалностите от регулираната професия "офицер за тактическо ниво на управление"

НАРЕДБА държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" в професионално направление "военно дело" по специалностите от регулираните професии "офицер за оперативно ниво на управление" и "офицер за стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили"

НАРЕДБА № 25 от 24.08.2010г. за придобиване на квалификация по професия "сержант (старшина за военноморските сили) - техник"

НАРЕДБА № н-15 от 25.05.2011г. за придобиване на квалификация по професия "сержант (старшина за военноморските сили) - инструктор"

НАРЕДБА № н-16 от 25 май 2011 г. за придобиване на квалификация по професия "сержант (старшина за военноморските сили) - логистик"

НАРЕДБА № н-17 от 25 май 2011 г. за придобиване на квалификация по професия "сержант (старшина за военноморските сили) - администратор"

 

Използваме "бисквитки", за да подобрим уебсайта и да улесним използването му. Бисквитките, използвани за основната работа на този сайт, вече са зададени. За да разберете повече за бисквитките и за това как да ги изтривате посетете следния линк Политика за поверителност.

Приемам "бисквитки" от този сайт.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk